Jelenlegi hely

1818 - Karl Marx születése

 

Könyvek, cikkek, recenziók
 
Artner Annamária: Marx 200. Marx öröksége, a munka helyzete és a felzárkózás lehetősége a globális kapitalizmusban. Eszmélet Alapítvány, 2019. (Eszmélet könyvtár)
„Artner Annamária nagy szellemi bátorsággal, felkészülten közelít a mai kapitalizmus elemzésének témájához. Nemcsak imponáló történeti és empirikus anyagot felölelő tárgyismerettel rendelkezik korunk transznacionális kapitalizmusáról – benne kitüntetetten a bérmunka világáról –, de a fejletlenebb gazdaságok felzárkózási nehézségeiről is eredeti módon értekezik. (…) a szerző nemcsak Marx aktualitását ismeri és érvényesíti, hanem szorgalmas kutatómunkával valóságos folyamatokat tár fel és magyaráz meg olvasóinak: növekedésről, válságról, ciklusokról, a technológiai fejlődés és a bérmunka viszonyáról; vagy napjaink brazil gazdaságáról és társadalmáról mint a függő pályás fejlődés paradigmatikus esetéről. Mégpedig meggyőzően.” (Szigeti Péter)
 
Artner Annamária: Fogalmi parádé vagy adekvát elmélet? Eszmélet, 31(2019): 121. sz. 118-128.
„Marx születésének 200. évfordulója alkalmából értékelések sora született a marxi életműről. Ezek egy része azonban úgy interpretálja Marx elméletét, hogy közben dekonstruálja s eljelentékteleníti azt. A cikk ezzel az eljárással szemben igyekszik a marxi rendszer konzisztenciája és – mutatis mutandis – aktualitása mellett érvelni.”
 
Gazdag László: Marx 200. Valóság, 61(2018): 8. sz. 63-69. Teljes szöveg
„…azt tudom ajánlani, hogy Karl Marxot helyezzük el a korszakalkotó gondolkodók panteonjában, olyanok mellé, mint amilyen Platón, Arisztotelész, Kant, vagy Adam Smith volt, de ne lobogtassuk zászlóként! ’Isten a filozófust nem bottal veri, hanem a tanítványok következetességével!’ Egyben tisztítsuk meg emlékét a rá hivatkozó, de őt alapjaiban meghamisító politikai gyakorlattól!
 
Kiss András: Marx 200. Mnl.Gov.hu, 2018. júl. 10. Teljes anyag
Összeállítás Marxhoz kapcsolódó dokumentumokból a Magyar Nemzeti Levéltár honlapján.
 
Marx 200. Interpretációk, irányzatok, iskolák. Szerk.: Antal Attila – Földes György – Kiss Viktor. Napvilág Kiadó, 2018.
„Minek köszönhető Marx töretlen népszerűsége - teszik fel sokan a kérdést születésének 200. évfordulóján. A kötet szerzői-szerkesztői szerint ebben döntő szerepe van annak, hogy örökségéből az értelmezések, irányzatok és iskolák mérhetetlenül széles skálája alakult ki az idők során. Azt láthatjuk, hogy napjainkban a legtöbben először ezek kapcsán találkoznak a német gondolkodó nevével, és ennek hatása sugárzik vissza azután magára Marxra is. Az a gazdag szellemi-politikai muníció tehát, amelyet követői és örökösei felhalmoztak, végérvényesen beékelődik Marx időszaka és a mai olvasó kora közé.”
Ismertetés:
Pogátsa Zoltán: Mi maradt Marxból mára? Sok! ÚjEgyenlőség.hu, 2019. júl. 16. Teljes szöveg
Szigeti Péter: Széljegyzetek a „Marx 200” kapcsán. Dekonstrukció és/vagy rekonstrukció? Marx nem azonos a 160 éves marxizmussal – de van köze hozzá. Eszmélet, 31(2019): 121. sz. 138-157.
 
Morvay Péter: A köztünk élő Marx. Öröksége 200 éve kísért. Hetek.hu, 2018. (Hetek Könyvek)
„Ezt a kötetet a Hetekben 2018 tavaszán megjelent Marx-cikksorozat fogadtatása inspirálta. Olvasóink érdeklődése nyomán írásainkat könyvvé bővítettük, amely számos újdonságot, eredeti forrást, kronológiát és hivatkozást is tartalmaz.”
 
Szelényi Iván: Marx és/vagy marxizmus a 21. században. Mozgó Világ, 45(2019): 2. sz. 22-30.
„Sokan úgy gondolják – magam is hajlok erre a véleményre –, hogy a 19. század közepétől a 20. század elejéig három óriási intellektuális forradalmár volt, Charles Darwin, Karl Marx és Sigmund Freud. (…) Lehet velük egyet nem érteni, akár még gyűlölni is lehet őket, de megkerülni egyiküket sem lehet.”
 
Wiener György: A tőke elterjedése Magyarországon. Eszmélet, (2018): 117. sz. 119-144.
A szerző alapos forráskutatásra támaszkodva rekonstruálja és állítja történeti kontextusba Marx főműve, A tőke magyar nyelvű kiadásainak körülményeit. A történeti és mozgalmi összefüggések feltárása után, áttekinti a mű hatásait a magyar társadalomtudományos-filozófiai gondolkodásra. Sorra veszi azokat a kiemelkedő magyar tudósokat – Lukács Györgytől Tőkei Ferencen át Ágh Attiláig – akiknek tudományos teljesítményére erőteljesen hatott a marxi életmű, s akik jelentősen – mondhatni, világszínvonalon – járultak hozzá a marxista elmélet továbbfejlesztéséhez."
 
 
Publicisztika
 
„…aki kifordította a világot a sarkából
 
Előd Fruzsina: Kétszáz éve született a filozófus, aki felforgatta a fél világot. Index.hu, 2018. máj. 5. Teljes szöveg
„…valószínűleg amíg a piacgazdaság viszonyai között élünk, addig ennek a 19. századi szakállas német fickónak mindig lesz relevanciája.”
 
Földes György: Marx 200 – Pusztán a gondolat erejével. Népszava.hu, 2018. máj. 7. Teljes szöveg
„…ez az utóélet csak azért válhatott ilyen grandiózussá, mert a kapitalizmus sokáig olyannak mutatkozott, amilyennek Marx látta. A tőke széttörte a régi világot, újat épített helyette, de mindkét esetben hatalmas árat fizettetett a társadalommal, és fizettet ma is, a globalizáció időszakában.”
 
Kétszáz éve született a forradalmárok és diktátorok kedvenc szerzője. 24.hu, 2018. máj. 5. Teljes szöveg
„A Szovjetunió 1991-es összeomlásával sokan igazolva látták Marx modelljének csődjét, és azt, hogy a kapitalizmus megnyerte a modern világrendek közötti gigászi küzdelmet. Marxot az őrültséget igazoló lábjegyzetté minősítették vissza az emberiség erőfeszítéseinek krónikájában.”
 
Tamás Gáspár Miklós: A 200 éves Marx. Mérce.hu, 2018. máj. 5. Teljes szöveg
„Még mindig rengetegen vitatkoznak olyan gondolatokkal, amelyeket Marx soha nem gondolt (és itt nem a szokványos politikai rágalmakról vagy tévedésekről van szó, amelyek száma a 200. születésnapon természetesen fölszaporodott), de amelyeket sokan akár az életmű középpontjának vélnek.”
 
Zsurzsán Anita: A filozófus, aki kifordította a világot a sarkából: Marx 200. Tett, 2018. máj. 5. Teljes szöveg
„Napjainkban a német filozófus öröksége elevenebb, mint valaha éppen abból fakadóan, ahogyan a kapitalizmus természetét és működését akarjuk megérteni. (…) Ahhoz azonban, hogy erről érdemi diskurzus alakuljon ki, először is olvasni kéne Marxot.”
 
 
a kommunizmus teoretikusa
 
Csejtei Dezső: Karl Marxról kétszáz év távlatából. MagyarIdők.hu, 2018. jún. 27. Teljes szöveg
E tanra egyfelől jellemző a túlzott gazdasági magabiztosság, az önnön szigorú tudományosságába vetett rendíthetetlen hit, másfelől egészen elképesztő, álomlátó idealizmus, vizionárius utópizmus társul hozzá, azt állítva, hogy az ember korlátlanul átalakítható, tetszés szerint, ám egyúttal tudományos igénnyel megváltoztatható."
 
Judi Tamara: Juncker fejet hajt Marx Károly előtt. MagyarIdők.hu, 2018. máj. 1. Teljes szöveg
„Jean-Claude Juncker köztudottan szereti, ha témául szolgálhat az európai sajtónak. A héten újra felkavarja az állóvizet, amikor megjelenik Marx Károly szülővárosában, majd beszédet mond a kommunizmus teoretikusának születésnapi megemlékezésén.”
 
Seres László: Marxon nincs mit ünnepelni, Juncker úr. Hvg.hu, 2018. máj. 4. Teljes szöveg
Tisztelt Juncker úr! (…) Ha kicsit is érdekelné önt Európa keleti fele, vagy mondjuk Ázsia, tudná, hogy Marx itt nem lehet nettó filozófus vagy közgazdász, nem lehet megszelídített szociáldemokrata vagy csak ’nagy gondolkodó’, aki az ön szóvivője szerint ’formálta a történelmet’.
 
Tóth András: Marx 200: az elmélete homokra épült, a próféciái nem váltak be. Kapitalizmus blog, 2018. máj. 10. Teljes szöveg
„Ha tehát valaki szobrot érdemel Marx 200 kapcsán az nem Marx. Hanem Ludwig von Mises, aki elméleti közgazdászként, a logika eszközére támaszkodva, először mutatta ki, hogy a marxi elképzelést követő szocialista kísérlet csak diktatúrához, szegénységhez és civilizációs összeomláshoz vezethet.”
 
 
Események
 
2018. dec. 4. Pécs, PTE Rókus utcai épülete – Kerekasztal-beszélgetés Marx örökségéről a PTE TTK Szentágothai János Szakkollégium szervezésében. Az esemény honlapja
„A trieri rabbi bozontos unokája, Karl Marx születésének bicentenáriuma alkalmából a Szakkollégiumunkban ügyködő KATUS László Történettudományi Kutatói Klub egy kerekasztal-beszélgetést szervezett.”
 
2018. okt. 26-27. Budapesti Corvinus Egyetem – Elmélet és gyakorlat: Marx 200 éve. A Társadalomelméleti Kollégium konferenciája. Az esemény honlapja
„A konferencia során célunk annak a megvizsgálása, hogy a társadalomkritikai eszköztár használata miképpen segítheti elő saját korunk konkrét társadalmi helyzetének megértését. A konferencia során ezért több, mint 20 előadó fog más és más megközelítéssel, különböző területeket érintve beszélni.”
 
2018. okt. 25. – nov. 25. Art Quarter Budapest – Munka (Marx 200) című kiállítás
Beszámolók, reflexiók:
Október 25-én nyílik a Munka (Marx 200) című kiállítás az aqb Project Space-ben. Prae.hu, 2018. okt. 17. Teljes szöveg
 
2018. okt. 17. Politikatörténeti Intézet – Marx (1818-2018): Central and Eastern European Perspectives című konferencia. Az esemény honlapja
 
2018. máj. 30. Politikatörténeti Intézet – 1818-2018. Egy hosszú élet és utóélet című konferencia. Az esemény honlapja
 
 
Honlapok
 
Az emlékév hivatalos honlapja: