Jelenlegi hely

In memoriam Hankiss Elemér

 

Igen, tévelygek. Keresem azt, ami új, amit még homály fed, ami fontos lehet, ami még élő, ami több, mint a ma adott és ismert. Igen, tévelygek, kalandozom, vagy akár csellengek. Játszom. Nem hiszem, nem vagyok elég gőgös ahhoz, hogy azt higgyem, megtaláltam az igazságot. És nem szorongok annyira, hogy görcsösen belekapaszkodjam, belecsimpaszkodjam abba a biztosnak remélt fogantyúba, amelyet egyszer már megragadtam.
És valóban: nem akarok a dzsungelből kijutni. Az élet és az ezerféle lehetőség dzsungeléből. A titkokkal, meglepetéssel, felfedezhető igazságokkal teli dzsungelből. Nem akarok túl hamar kijutni arra a bizonyos, nagyon is áttekinthető »homokos, vizes síkságra«. Ahol már nincs remény.
De lehet, hogy mégiscsak Jelenits tanár úrnak van igaza. Lehetséges, hogy azok közé tartozom, akikről Hofmannsthal így ír: »Céltalan vándorai a térnek.«

Hankiss Elemér

 

 

 

Hankiss Elemérrel 2012-ben a Zugló Televízió számára készített beszélgetést Kadarkai Endre.

 


 

Hankiss Elemér irodalmi munkássága

Tudományos és ismeretterjesztő művek, publicisztikai írások, interjúk

(1948-2015)

 

1948

1. [ism.] Passuth László: Fekete bársonyban. Magyarok, 4. évf. (1948) 3. sz. 187-188

 

1956

2. Don Quijote (nyolc képpel). Magyar Könyvszemle, 72. évf. (1956) 4. sz. 304-312. Teljes szöveg

 

1957

3. [jegyz.] Béranger válogatott versei. Szerk.: Kardos László – Rába György, jegyz.: Hankiss Elemér. Budapest, Európa Kiadó, 1957.

4. [ism.] Helmut A. Hatzfeld, A critical Bibliography of the New Stilistics Applied to Romance Literatures. Filológiai Közlöny, 3. évf. (1957) 3-4. sz. 486-488. Teljes szöveg

 

1958

5. Neue Wege der Hamlet-Kritik. In: Shakespeare-Jahrbuch, Band 94. [Heidelberg], Deutsche Shakespeare-Gesellschaft, 1958. 203-217.

6. A Hamlet-élmény elemzése. Kísérlet az irodalom társadalmi hatásának mérésére. In: Az Országos Széchényi Könyvtár évkönyve, 1958. Fel. szerk.: Dezsényi Béla. Budapest, 1959. 160-182. Teljes szöveg

 

1959

7. [ism.] Kép és szó: jegyzetek három irodalomtörténeti képeskönyvről. Világirodalmi Figyelő, 5. évf. (1959) 2. sz. 207-211. Teljes szöveg

8. [ism.] Zagadnienia rodzajów literackich. Les problèmes des genres littéraires. Filológiai Közlöny, 5. évf. (1959) 3-4. sz. 492. Teljes szöveg

 

1960

9. [ism.] Shakespeare Jahrbuch. Filológiai Közlöny, 6. évf. (1960) 2. sz. 256-260. Teljes szöveg

 

1961

10. [Berczeli A. Károlynéval] A Magyarországon megjelent színházi zsebkönyvek bibliográfiája. XVIII-XIX. század. Budapest, Országos Széchenyi Könyvtár, 1961.

ism.: Magyar Könyvszemle, 78. évf. (1962) 2-3. sz. 246-248.; Irodalomtörténeti Közlemények, 67. évf. (1963) 2. sz. 257-258.; Századok, 99. évf. (1965) 1-2. sz. 283-284.

 

1962

11. [képszerk.] Dzsivelegov, Alekszej Karpovics: Commedia dell'arte. Ford.: Siklósi Mihály. Bev.: Horányi Mátyás. Képszerk.: Hankiss Elemér. Budapest, Gondolat, 1962.

 

1965

12. [Makkai Lászlóval] Anglia az újkor küszöbén. Budapest, Gondolat, 1965.

ism.: Századok, 105. évf. (1971) 6. sz. 1288-1294.

13. Main Trends of XXth Century Hamlet Criticism. Acta Litteraria Academiae Scientiarum Hungaricae, 1965. (Tomus 7.) Fasc. 1-2. 159-178. Teljes szöveg

14. The aesthetic mechanism of tragic experience in Hamlet. The British Journal of Aesthetics, 5. évf. (1965) 4. sz. 368-381.

15. A XX. századi Shakespeare-kritika (polgári irányzatok). In: Shakespeare-tanulmányok. Szerk.: Kéry László – Országh László – Szenczi Miklós. Budapest, Akadémiai, 1965. 147-173.

16. Valóság és írói szándék (E. Albee új drámájáról). Helikon: irodalomtudományi szemle, 11. évf. (1965) 1. sz. 94-100. Teljes szöveg

17. [ism.] Leo Kofler: Zur Theorie der modernen Literatur. Der Avantgardismus in soziologischer Sicht. Neuwied am Rhein, 1962. Acta Litteraria Academiae Scientiarum Hungaricae, 1965. (Tomus 7.) Fasc. 3-4. 481-484. Teljes szöveg

18. [ism.] Leo Kofler: Zur Theorie der modernen Literatur. Der Avantgardismus in soziologischer Sicht. Helikon: irodalomtudományi szemle, 11. évf. (1965) 1. sz. 112-115. Teljes szöveg

19. [ism.] Kéry László: Shakespeare vígjátékai. Budapest, Gondolat, 1964. Angol filológiai tanulmányok, 2. (1965). 127-133.

 

1966

20. Literary influence: action or interaction? In: Proceedings of the IVth Congress of the International Comparative Literature Association. Ed.: Jost, François. Hague – Paris, Mouton and Co., 1966. 1221-1225.

21. József Attila komplex képei. (Mérhető-e a vers hatásának intenzitása?) Kritika, 4. évf. (1966) 10. sz. 11-23. Teljes szöveg

22. A „filmszerű” Shakespeare és óvatos rendezői. Filmkultúra, 7. évf. (1966) 7-8. sz. 32-38.

 

1967

23. Az irodalmi hatás mechanizmusáról (Keats: Óda egy görög vázához). Alföld, 18. évf. (1967) 7. sz. 48-55. Teljes szöveg

24. A népdaltól az abszurd drámáig. Az irodalmi kifejezésforma egy alapvető strukturális mozzanatáról. Kritika, 5. évf. (1967) 12. sz. 14-27. Teljes szöveg

 

1968

25. [vál., előszó, jegyz.] A régi Anglia hétköznapjai. Válogatás a „The Spectator” című egykorú folyóirat anyagából. [Budapest], Gondolat, 1968. (Európai antológia. Angol reneszánsz és polgári forradalom)

ism.: Magyar Könyvszemle, 85. évf. (1969) 1. sz. 91-92.

26. Az irodalmi irányzatok mint nemzetközi jelenségek. Helikon: irodalomtudományi szemle, 14. évf. (1968) 2. sz. 281-284. Teljes szöveg

27. Kihez szól a vers? Kritika, 6. évf. (1968) 11. sz. 7-20. Teljes szöveg

 

1969

28. A népdaltól az abszurd drámáig. Tanulmányok. Budapest, Magvető Könyvkiadó, 1969. (Elvek és utak)

ism.: Korunk, 28. évf. (1969) 9. sz. 1435.; Irodalomtörténeti Közlemények, 73. évf. (1969) 6. sz. 742-744.; Alföld, 20. évf. (1969) 6. sz. 91-93.; Irodalomtörténet, 51. évf. (1969) 4. sz. 949-955.; Társadalmi Szemle, 24. évf. (1969) 6. sz. 106-107.

29. Kommunikációelméleti modellek és a népdalkutatás. In: Modellkutatás a folklorisztikában. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1969.

30. Kommunikációelméleti modellek és a népdalkutatás. (Rövidített vázlat). Ethnographia, 80. évf. (1969) 3. sz. 354-355. Teljes szöveg

31. Az irodalmi mű hatása. Kísérlet a hatás számszerű mérésére. A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának közleményei, 26. kötet (1969). 1-4. sz. 285-313. Teljes szöveg

32. A Stilisztikai és Verstani Munkabizottság eddigi munkájáról. Irodalomtörténeti Közlemények, 73. évf. (1969) 1. sz. 126-127. Teljes szöveg

33. Hamlet tenor-hangra. Kritika, 7. évf. (1969) 1. sz. 3-8. Teljes szöveg

34. [ism.] Szabolcsi Miklós: A verselemzés kérdéseihez (József Attila: Eszmélet). Alföld, 20. évf. (1969) 4. sz. 62-67. Teljes szöveg

 

1970

35. Az irodalmi kifejezésformák lélektana. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1970. (Modern filológiai füzetek, 7.)

ism.: Alföld, 22. évf. (1971) 2. sz. 89-90.; Korunk, 30. évf. (1971) 1. sz. 158-159.; Irodalmi Szemle, 14. évf. (1971) 3. sz. 278-280.

36. Shakespeare’s Hamlet. Acta Litteraria Academiae Scientiarum Hungaricae, 1970. (Tomus 12.) Fasc. 3-4. 297-312. Teljes szöveg

37. Irodalomtudomány és pszichológia. In: Irodalomtudomány. Tanulmányok a XX. századi irodalomtudomány irányzatairól. Szerk.: Nyírő Lajos. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1970. 413-468.

38. Egy Eliot-vers elemzése. Korunk, 29. évf. (1970) 11. sz. 1686-1692. Teljes szöveg

39. Az irodalmi mű: struktúra vagy modell. Valóság, 13. évf. (1970) 7. sz. 74-88.

40. A halál és a happy ending. A regénybefejezések értékszerkezete. Kritika, 8. évf. (1970) 12. sz. 11-28. Teljes szöveg

 

1971

41. [vál., bev., összekötő szövegek] Strukturalizmus, 1-2. kötet. Budapest, Európa Könyvkiadó, 1971. (Modern könyvtár, 207-208.)

ism.: Alföld, 23. évf. (1972) 2. sz. 82-84.; Ethnographia, 84. évf. (1973) 1-2. sz. 130-132.

42. [szerk., előszó] Formateremtő elvek a költői alkotásban. Az MTA Stilisztikai és Verstani Munkabizottság verselemző vitaülésén elhangzott előadások és hozzászólások anyaga. 1968. november 14-15. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1971. (Magyar Tudományos Akadémia Stilisztikai és Verstani Munkabizottságának kiadványai)

ism.: Korunk, 31. évf. (1972) 5. sz. 778.

43. [szerk.] A novellaelemzés új módszerei. A szegedi novellaelemző konferencia anyaga, 1970. ápr. 9-11. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1971. (MTA Stilisztikai és Verstani Munkabizottság kiadványai)

ism.: Korunk, 31. évf. (1972) 7. sz. 1088-1089.

 

1972

44. Meaning as a source of aesthetic experience. Semiotica, 6. évf. (1972) 3. sz. 201-211.

45. The structure of literary evolution. An essay in diachronic poetics. Poetics, 5. évf. (1972) 1. sz. 40-66.

46. Közérthető mű, műértő olvasó. In: Művészet és közérthetőség. Tanulmánygyűjtemény. Szerk.: Szerdahelyi István. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1972. 22-41.

47. A Jancsó-filmek motívum rendszere. Filmkultúra, 13. évf. (1972) 3-4. sz. 29-42.

48. [ism.] Mark R. Hillegas: The Future As Nightmare. H. G. Wells and the Anti-Utopians. Helikon: irodalomtudományi szemle, 18. évf. (1972) 1. sz. 124-125. Teljes szöveg

49. [ism.] John Cohen: Human Robots in Myth and Science. Helikon: irodalomtudományi szemle, 18. évf. (1972) 1. sz. 125. Teljes szöveg

 

1973

50. Komunikativnost básnického textu. In: Literárna komunikácia: kolektiv. Red.: Krivuš, Štefan – Popovič, Anton. Matica Slovenska, 1973. 23-46.

51. A költészet. In: A művészetek. Szerk.: Vitányi Iván. Budapest, Minerva, 1973. 299-326.

52. Irodalom és bálványimádás. In: Az irodalmi mű értelmezésének módszerei és lehetőségei a televízióban. Budapest, MRT, 1973. (Tanulmányok. Tömegkommunikációs Kutatóközpont, 5. évf. 14. sz.)

53. Amiről érdemes vitatkoznunk. A kritikai állásfoglalás után. Kritika, 2. évf. (1973) 2. sz. 5-6. Teljes szöveg

 

1974

54. Megismerés és értékelés. Az ember és a társadalom két jelzőrendszeréről. Valóság, 17. évf. (1974) 1. sz. 25-36.

55. A tanári pálya foglalkozási ártalmairól. Kritika, 12. évf. (1974) 1. sz. 16-17. Teljes szöveg

56. Változások a társadalom értéktudatában. Kultúra és Közösség, 1. évf. (1974) 4. sz. 19-31.

57. Fejlődik-e az irodalom? Az „extenzív” illetve „intenzív” fejlődés létéről és mibenlétéről. Literatura, 1. évf. (1974) 1. sz. 20-34. Teljes szöveg

 

1975

58. The poet-reader relationship in European poetry from the XVI. to the XX. century. In: Actes du 6e Congrès de l'Association Internationale de Littérature Comparée [Bordeaux 31 août – 5 septembre 1970]. Red.: Cadot, Michel. Stuttgart, Kunst und Wissen – Bieber, 1975. 153-166.

59. A „poén” szerkezetéről és funkciójáról. In: Tanulmányok a magyar animációs filmről. Szerk.: Horányi Özséb. Budapest, DATORG, 1975. 249-312.

60. Szent Györgyök és Sárkányok. Adalékok a mindennapi tudatban létrejövő agresszív mítoszok természetrajzához. In: Előadások a "hiedelmek természete, szerveződése és szerepe a mindennapi tudatban” című munkaértekezlethez, 2/b. kötet. Szerk.: Tölgyesi János. [Budapest], TK – MTA Néprajzi Kutatócsoport, 1975.

61. A katarzis. A fogalomtörténeti, poétikai és irodalomelméleti elemzés összefüggéseiről. Literatura, 2. évf. (1975) 1. sz. 26-38. Teljes szöveg

62. Válasz az opponensi véleményekre. Literatura, 2. évf. (1975) 3-4. sz. 178-188. Teljes szöveg

 

1976

63. Értékszociológiai kísérlet. Az ipari dolgozók néhány rétegének értékrendjéről. Budapest, Népművelési Propaganda Iroda, [1976].

ism.: Pedagógiai Szemle, 28. évf. (1978) 4. sz. 368-370.

64. Az igazságosságról. (A társadalmi együttélés egyik sarkalatos, de ellentmondásos értékéről). Magyar Filozófiai Szemle, 20. évf. (1976) 4. sz. 535-573. Teljes szöveg

65. Szempontok az élet „minőségének” szociológiai vizsgálatához. Valóság, 19. évf. (1976) 6. sz. 20-34.

66. Adalékok a használati érték-tömeg társadalmi eloszlásának modellálásához. Szigma. Matematikai-közgazdasági folyóirat, 9. évf. (1976) 4. sz. 191-212.

67. Az irodalmi élményfolyamat dinamikus képlete. In: Stilisztikai tanulmányok. Vál., utószó: Murvai Olga. Kriterion, Bukarest, 1976. 58-71.

 

1977

68. Érték és társadalom. Tanulmányok az értékszociológia köréből. Budapest, Magvető Könyvkiadó, 1977. (Elvek és utak)

ism.: Rádió és Televízió Szemle, 10. évf. (1978) 3-4. sz. 137.; Helikon: irodalomtudományi szemle, 25. évf. (1979) 3. sz. 432-434.; Irodalomtörténet, 61. évf. (1979) 3. sz. 703-706.; The New Hungarian Quarterly, 21. évf. (1980) 79. sz. 179-181.

69. Bevezetés a Strukturalizmus című tanulmányhoz. In: A strukturalizmus-vita. Dokumentumgyűjtemény, I. rész. Összeáll.: Szerdahelyi István. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1977. (Opus irodalomelméleti tanulmányok, 1.) 25-35.

70. Kvantitatív módszerek az irodalomtudományban. In: A strukturalizmus-vita. Dokumentumgyűjtemény, I. rész. Összeáll.: Szerdahelyi István. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1977. (Opus irodalomelméleti tanulmányok, 1.) 36-69.

71. A „struktúra”. (Kísérlet a fogalom meghatározására). In: A strukturalizmus-vita. Dokumentumgyűjtemény, I. rész. Összeáll.: Szerdahelyi István. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1977. (Opus irodalomelméleti tanulmányok, 1.) 70-88.

72. Az irodalmi mű: struktúra vagy modell? In: A strukturalizmus-vita. Dokumentumgyűjtemény, I. rész. Összeáll.: Szerdahelyi István. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1977. (Opus irodalomelméleti tanulmányok, 1.) 89-114.

73. Amiről érdemes vitatkoznunk. In: A strukturalizmus-vita. Dokumentumgyűjtemény, II. rész. Összeáll.: Szerdahelyi István. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1977. (Opus irodalomelméleti tanulmányok, 2.) 19-25.

74. A rajzfilmbeli Donald kacsa és a szemiotika. Mindennapi jelrendszereink karbantartó rutinjáról. In: A társadalom jelei. Szemiotikai tanulmányok. Budapest, Népművelési Propaganda Iroda, 1977. 58-68.

75. Mozi rövidfilmek 1976. In: Az animációs rövidfilm helyzete. Szerk.: Breuer János. [Budapest], Pannónia Filmstúdió, [1977.]

76. A romantikus Hamlet-élmény és a hegeliánus Hamlet-értelmezés. Korunk, 36. évf. (1977) 10. sz. 821-824. Teljes szöveg

77. On the structure of beauty. Angol filológiai tanulmányok, 11. (1977) 57-64.

78. [Vitányi Ivánnal és Kiss Istvánnal] Values and goals in Hungary. In: The international values and goals studies, Volume 2. Ed.: László, Ervin. Pergamon Press, 1977. 236-241.

79. Érték és értékelmélet. [Szemelvények Ágh Attila, Józsa Péter, Kleineisel János, Hankiss Elemér, Kelemen János, Veres András írásaiból] Látóhatár, (1977) 4. sz. 189-212.

 

1978

80. [Manchin Róberttel] Életminőség modellek. Szempontok a társadalmi tervezés információs bázisának kiépítéséhez. [Budapest], Tömegkommunikációs Kutatóközpont, 1978. (A magyar életminőségkutatás műhelyéből; 9.)

81. [Manchin Róberttel és Füstös Lászlóval] Életmód, életminőség, értékrendszer. Országos vizsgálat 1978. Munkaközi jelentés 1. Alapadatok. 1-3. kötet. [Budapest], Népművelési Intézet, 1978. (A magyar életminőségkutatás műhelyéből)

82. [Manchin Róberttel és Füstös Lászlóval] Országos életminőség vizsgálat. Munkaközi jelentés 2. [Budapest], MTA Népművelési Intézet, 1978.

83. [Stanley E. Seashore-ral és Lester W. Milbrath-tal] Indicators of environmental quality and quality of life. Paris, UNESCO, 1978. (Reports and papers in the social sciences, 38.) Teljes szöveg

84. Társadalmi értékek – társadalmi magatartás. In: Életmódkutatás a szocialista országokban. Szerk.: Szántó Miklós. Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1978. 158-192.

85. Az értékrendszer változásainak előrejelzése. In: Komplex jövőképek: prognózisok és tervek, 1. kötet. Szerk.: Gidai Erzsébet – Grolmusz Vince. Budapest, TANORG, [1978]. 210-221.

86. Változatok a korrupcióra. A „környezetszennyeződés” egyik legveszélyesebb formájáról. Valóság, 21. évf. (1978) 6. sz. 56-73.

 

1979

87. Társadalmi csapdák. Budapest, Magvető Könyvkiadó, 1979. (Gyorsuló idő)

ism.: Napjaink: észak-magyarországi irodalmi és kulturális lap, 18. évf. (1979) 12. sz. 28.

88. A comparative study of tragic catharsis. In: Actes du 7e Congrès de l'Association Internationale de Littérature Comparée. [Ottawa, acât 1973]. Dir.: Dimić, Milan V. – Kushner, Eva. Stuttgart, Kunst und Wissen – Bieber, 1979. 565-571.

89. [Stanley E. Seashore-ral és Lester W. Milbrath-tal] Indicateurs de la qualité de l'environnement et de la qualité de la vie. Paris, UNESCO, 1979. (Rapports et documents de sciences sociales, 38.) Teljes szöveg

90. Értékáramlások és értékszűrők a társadalmi rendszerben. In: A rendszerelmélet alkalmazásai. Rendszerelmélet konferencia '79. Sopron, 1979. szeptember 2-5. [Budapest], Neumann János Számítógéptudományi Társaság, [1979.]

91. Felemás világ? Viselkedéskultúránk buktatóiról. Valóság, 22. évf. (1979) 6. sz. 29-44.

92. Társadalmi csapdák. Jelenkor, 22. évf. (1979) 1. sz. 43-55.

93. Ember a fiókban. TETT: Természet – ember – tudomány – technika, (1979) 4. sz. 42-44. 

94. A mai magyar irodalom üzenete. Részletek Hankiss Elemér vitaindító előadásából. Napjaink: észak-magyarországi irodalmi és kulturális lap, 18. évf. (1979) 11. sz. 10-13.

95. Megismerés és értékelés. Az ember és a társadalom két jelzőrendszeréről. In: Fogalmi rendszerekről, szerkezetekről és szervezetekről. Szerk.: László Ervin. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1979. 69-84.

96. Mit csinál Maigret Kaliforniában? Polanski, R.: Kínai negyed (1974); Widerberg, B.: Gyilkos a tetőn. Filmvilág, 22. évf. (1979) 18. sz. 27-29.

97. Kovács Júlia: Életmód, életminőség. Beszélgetés Hankiss Elemér szociológussal. Népszava, 107. évf. 110. sz. (1979. máj. 13.) 9. Teljes szöveg

 

1980

98. Structural variables in cross-cultural research on quality of life. In: The quality of life. Comparative studies. Ed.: Szalai, Alexander – Andrews, Frank. M. London – Beverly Hills – California, Sage, 1980. 41-56. (Sage studies in international sociology, 20.)

99. Semiotics and Donald Duck: concerning the maintenance routines of human semiotic systems. In: Language, Literature and Meaning, Volume II. Current Trends in Literary Research. Ed.: Odmark, John. John Bejamins Publishing Company, 1980. (Linguistic and Literary Studies in Eastern Europe, 2.) 299-317.

100. On the structure and function of jokes and clichers. In: Studies in Hungarian animation, Volume 2. Ed.: Horányi, Özséb – Matolcsy, György. Budapest, Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, [1980.] 117-147.

101. [Manchin Róberttel és Füstös Lászlóval] The role of values and value deficiencies in Primary Health Care Recording Systems. Budapest, Művelődéskutató Intézet, 1980. (Életmód, életminőség)

102. Szentgyörgyök és sárkányok. Adalékok a mindennapi tudatban létrejövő agresszív mítoszok természetrajzához. In: Hiedelemrendszer és társadalmi tudat, 1. kötet. Szerk.: Frank Tibor – Hoppál Mihály. Budapest, [Tömegkommunikációs Kutatóközpont], 1980. 128-137.

103. A magyar társadalom értékrendje. In: Érték és kultúra. Szerk.: Molnár Zoltán. Szeged, TIT, 1980. (Szegedi nyári egyetem. Művelődéselmélet, 9.) 48-75.

104. Közösségek: válság és hiány. Valóság, 23. évf. (1980) 9. sz. 12-26.

105. Értelmezések szövevényében. A „munka” jelentésének és értékének megváltozása. TETT: Természet – ember – tudomány – technika, (1980) 1-2. sz. 71-73.

 

1981

106. Semantic oscillation: a universal of artistic expression. In: The sign in music and literature. Ed.: Steiner, Wendy. Austin, University of Texas Press, 1981. 67-85.

107. Életminőségi modellek. In: Az életmódról. Válogatás a középfokú tanfolyamok „Közművelődési ismeretek” c. tárgyához. Vál.: Földiák András – H. Kovács Éva. Budapest, Népművelési Propaganda Iroda, 1981. 117-122.

108. A bűntudatról mint társadalmi jelenségről. Alföld, 32. évf. (1981) 7. sz. 17-33. Teljes szöveg

109. A szemiotikai rendszerek ellenőrző rutinjai. In: Kultúra és szemiotika. Tanulmánygyűjtemény. Szerk.: Gráfik Imre – Voit Vilmos. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1981. (Muszeion könyvtár, 4.) 333-335.

110. Mit tartunk majd jónak, igaznak és szépnek 2000-ben? Változások a magyar társadalom értéktudatában. In: Szöveggyűjtemény: válogatás a szociológia alapjai témaköréből  (társadalmi struktúra, érték) népművelő továbbképzéshez, 2. kötet. Szerk.: Pálos  Éva. Budapest, Népművelési Intézet, 1981. 264-299.

111. Nyafogás vagy társadalomkritika? Hozzászólás Faragó Vilmos Boldogtalan film című cikkéhez. Filmvilág, 24. évf.(1981) 9. sz. 33. Teljes szöveg

 

1982

112. Diagnózisok. Budapest, Magvető Könyvkiadó, 1982. (Gyorsuló idő)

ism.: Műhely, 5. évf. (1982) 5. sz. 87-88.; Theologiai Szemle, 25. évf. (1982) 5. sz. 317-318.; Szabolcs-Szatmári szemle, 17. évf.  (1982) 4. sz. 97-98.; Alföld, 33. évf. (1982) 10. sz. 89-90.; Mozgó Világ, 9. évf. (1983) 10. sz. 38-41.; Napjaink: észak-magyarországi irodalmi és kulturális lap, 22. évf. (1983) 3. sz. 30-31.; Magyar Filozófiai Szemle, 27. évf. (1983) 5. sz. 842-844.; Petőfi Népe, 37. évf. 208. sz. (1982. szept. 5.) 5.

113. [Füstös Lászlóval, Szakolczai Árpáddal és Manchin Róberttel] Modernization of value systems. (Indicators of change in cross-cultural comparisons). Paper presented to the Symposium on Cultural Indicators for the Comparative Study of Culture, Vienna, Austria, Feb. 16 – 19. 1982. [Budapest], Center for Value Sociology, Institute of Sociology, Hungarian Academy of Sciences, [1982].

114. [Manchin Róberttel, Füstös Lászlóval és Szakolczai Árpáddal] Folytonosság és szakadás. A magyar társadalom értékrendjének leírása egy országos értékszociológiai vizsgálat alapján. Budapest, MTA SZKI Értékszociológiai és Társadalomtudományi Elemzések Műhelye, 1982. (Műhelytanulmányok. Értékszociológiai műhely)

115. [Manchin Róberttel, Füstös Lászlóval és Szakolczai Árpáddal] Kényszerpályán? A magyar társadalom értékrendszerének alakulása 1930 és 1980 között, 1-2. kötet. [Budapest], MTA Szociológiai Kutatóintézet, 1982. (Műhelytanulmányok. Értékszociológiai műhely)

116. Kényszerpályán? Tanulmányvázlat a magyar társadalom legújabbkori fejlődéséről. Medvetánc, 2-3. évf. (1982-1983) 4-1.sz. 3-16.

117. Mindennapi nyelvkritikánk: a poén. Részlet. TETT: Természet – ember – tudomány – technika, (1982) 3. sz. 45-49.

118. A cselekvő és a merengő tévé. Jegyzetek az amerikai és a magyar televízió hatásmechanizmusáról. Filmvilág, 25. évf. (1982) 8. sz. 54-57. Teljes szöveg

119. Az új közösségek késleltetett fejlődése. In: Közművelődési ismeretek, 2. kötet. Szerk.: Vaikó Éva. Budapest, Népművelési Propaganda Iroda, 1982. 155-172.

120. Vita a gazdaságról: kinek az érdeke? Hozzászólás a HVG reformvitájához. Heti Világgazdaság, 4. évf., 48. szám (1982. nov. 27.) 33-35. oldal

121. V. Bálint Éva: Nincs bűntudata? Interjú a Diagnózisok első kötetének megjelenése után. Új Tükör, 19. évf. (1982) 33. sz. 20.

 

1983

122. Társadalmi csapdák. Diagnózisok. Budapest, Magvető Könyvkiadó, 1983. (Gyorsuló idő)

ism.: Életünk, 22. évf. (1984) 8. sz. 922-924.

123. [Manchin Róberttel, Füstös Lászlóval és Szakolczai Árpáddal] Interactions between socio-economic factors, ways of life, and value orientations. Budapest, Hungarian Academy of Sciences, 1983. (Working papers. Center for Value Sociology)

124. [Manchin Róberttel, Füstös Lászlóval és Szakolczai Árpáddal] Continuity and break. The analysis of the value system of Hungarian society, 1930-1978. Budapest, Institute of Sociology, Hungarian Academy of Sciences, 1983.

125. [Ramkrishna Mukherjee-vel és Torbjorn Moum-mal] Quality of life. Problems of assessment and measurement. Paris, UNESCO, 1983. (Socio-economic studies; 5.)

126. [Manchin Róberttel és Füstös Lászlóval] Az életcélok szerepe az emberek életében. Az 1978-1980-as magyar életminőségvizsgálatok adatai alapján. Közreadja az MTA SZKI Értékszociológiai és Társadalomtudományi Elemző Műhelye. Budapest, [KKSÜ], 1983. (Műhelytanulmányok)

127. A közösségképződés strukturális akadályai. In: Vélemények, viták a demokráciáról, 1983. Válogatás KISZ-vezetőknek és propagandistáknak. Budapest, ILV Propaganda- és Kvszerk., 1983. (Korkép, körkép, kórkép, 2.) 148-163.

128. Gondolkodó szociográfia. Kortárs, 27. évf.(1983) 3. sz. 420-422.

129. Társadalmi csapdák. TETT: Természet – ember – tudomány – technika, (1983) 1-2. sz. 42.

130. Sötét tükör? Jegyzetek a mai magyar filmek társadalomképéről. Filmvilág, 26. évf. (1983) 4. sz. 6-9. Teljes szöveg

131. Gondolkodó szociográfia. Kortárs, 27. évf. (1983) 3. sz. 420-422.

132. Hirschler Richárd: A hét szűkség. Vox politicae vitaklub. Heti Világgazdaság, 5. évf. (1983) 18. sz. 35-36.

133. Közösség és individuum. Heti Világgazdaság, 5. évf. (1983) 18. sz. 36.

134. Pesti János: Társadalmi problémák és a mai iskola. Beszélgetés Hankiss Elemér szociológussal. Köznevelés, 39. évf. (1983) 25. sz. 3-4.

135. Az irodalom szerepe ma. (A debreceni irodalmi napok tanácskozásának szerkesztett szövege) Szerkesztette és összeállította: Simon Zoltán. Alföld, 34. évf. (1983) 2. sz. 28-69. Teljes szöveg

136. Erkölcs, politika, gazdaság jelenünk tükrében. A Tudósklub vitájából. Magyar Hírlap, 16. évf. 54. sz. (1983. márc. 5.) 9.

137. Erkölcs – politika – gazdaság. Tudósklub, febr. 23. Műsorvezető: Papp Zsolt. Jel-Kép, 4. évf. (1983) 4. sz. 132-140. Teljes szöveg

 

1984

138. Sociaj insidoj. In: Dilemoj de la nuntempo vide el Hungario. Socio, ekonomic, komunikado. Red.: Révész, Sándor. Budapest, Hungara Esperanto-Asocio, 1984. 9-38.

139. „Második társadalom”? Kísérlet egy fogalom meghatározására és egy valóságtartomány leírására. Valóság, 27. évf. (1984) 11. sz. 25-44.

140. Beszámoló „A mai magyar társadalom értékrendje” című kutatási témáról. Információs bulletin:A társadalmi struktúra, az életmód és a tudat alakulása Magyarországon, 5. évf. (1984) 8. sz. 90-117.

141. Felemás világ? Viselkedéskultúránk buktatóiról. In: A viselkedéskultúráról. Szerk.: S. Nagy Katalin. Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1984. 82-110.

142. [közrem.] Cziezel Endre: Jövőnk titkai. Budapest, RTV – Minerva, 1984.

 

1985

143. Társadalmi csapdák. Diagnózisok (2. kiadás). Budapest, Magvető Könyvkiadó, 1985. (Gyorsuló idő)

144. Az irodalmi mű mint komplex modell. Tanulmány. Budapest, Magvető Könyvkiadó, 1985. (Elvek és utak)

ism.: Pedagógiai Szemle, 37. évf. (1987) 11. sz. 1169-1172.

145. Parabola vagy haláltánc? Bereményi Géza: A tanítványok. Filmkultúra, 21. évf. (1985) 11. sz. 3-9.

146. Nemzetvallás. Immanens és transzcendens vallások. In: Monumentumok az első háborúból. A Műcsarnok és a Népművelési Intézet közös kiállítása, Budapest, Fényes Adolf Terem, 1985. A kiállítást rend.: Feuer Gábor – Kovács Ákos. Budapest, Műcsarnok – Népművelési Intézet, 1985. 36-48.

147. Közösségek: válság és hiány. In: Pedagógiai szociológia. Olvasókönyv. Szerk. Szeged, József Attila Tudományegyetem, 1985. 185-210.

148. Erős Zoltán: Közösség és erkölcs. Beszélgetés Hankiss Elemérrel, az MTA Értékszociológiai Műhelyének vezetőjével. Szakszervezeti Szemle. 14. évf. (1985) 2. sz. 29-32.

 

1986

149. Pulapki spoleczne. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1986. (Omega Biblioteka wiedzy wspólczesnej, 396.)

150. Diagnózisok 2. Budapest, Magvető, 1986. (Gyorsuló idő)

ism.: Napjaink: észak-magyarországi irodalmi és kulturális lap, 26. évf. (1987) 7. sz. 31-32.

151. Társadalompatológia. Működési zavarok a modern társadalmakban (Gépirat). [Budapest], MTA Szociológiai Kutató Intézet, 1986.

152. Leltár. A „Magyar Modell”, avagy változástendenciák a mai magyar társadalomban, 1950-1980. (Gépirat). [Budapest], MTA Szociológiai Kutató Intézetének Értékszociológiai Műhelye, 1986 (1980).

153. Struktura – pokus a vymezení pojmu. In: Teorie literatury v zrcadle mad'arské literárni vědy. Uspoř. a prelož.: Rákos, Petr. Praha, Odeon, 1986. 107-121.

154. Reformokra van szükség? Hát persze. Társadalomkutatás, 4. évf. (1986) 2. sz. 159-164. Teljes szöveg

155. Pongyola társadalom? Valóság, 29. évf. (1986) 2. sz. 37-47.

156. A magyar társadalom értékrendjének felemás modernizációja. Társadalomtudományi Közlemények, 16. évf. (1986) 2. sz. 185-191. Teljes szöveg

157. Üde és gyilkos naivitás. Várkonyi Zoltán: Keserű igazság (1956-1986). Filmvilág, 29. évf. (1986) 4. sz. 22-23. Teljes szöveg

 

1987

158. La societe du laisser-aller. Lettre Internationale, 13. évf. (1987) 2. sz. 62-65.

159. A falvédő-kultúra társadalmi funkciójáról. In: Feliratos falvédők. Szerk.: Kovács Ákos. Budapest, Corvina Könyvkiadó, 1987. 64-71.

160. A társadalmi értékek válságáról. In: Értékek és változások, 1. kötet. Szerk.: Hoppál Mihály – Szecskő Tamás. Budapest, TKK, 1987. 55-67.

161. A „fekete doboz”. Paradigmák kölcsönhatása és konfliktusa a mai társadalmakban. Valóság, 30. évf. (1987) 4. sz. 19-37.

162. A „fekete doboz”. [Részlet] Heti Világgazdaság, 9. évf. (1987) 21. sz. 54-55.

163. Megismerés és értékelés. Az ember és a társadalom két jelzőrendszeréről. Részlet. In: Politikai vezetés – pártmunka. Tanulmánykötet. Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1987 122-135.

164. Un sociologue hongrois parle. Interview de Elemér Hankiss par Georges Mink. L'Autre Europe, (1987) 13. sz. 29-36. Részletek

 

1988

165. The „second society”: is there an alternative social model emerging in contemporary Hungary? Social Research, 55. évf. (1988) 1-2. sz. 13-43.

166. The „second society”: is there a second social paradigm working in contemporary Hungary? In: Almanach 1988. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia, 1988. 53-69.

167. Europe – lost – and gradually regained? The case of Eastern Europe with special reference to Hungary. Südosteuropa. Zeitschrift für Gegenwartsforschung, 37. évf. (1988) 10. sz. 574-599.

168. V krivom zerkale? O vozdejsztvii vengerszkih i amerikanszkih teleprogramm. Inosztrannaja Literatura, (1988) 6. sz. 214-219.

169. Pongyola társadalom? In: A helyi cselekvés. Szerk.: Köles Sándor – Varga Csaba. Budapest, Magvető Könyvkiadó, 1988. (JAK füzetek) 77-97.

170. Az iparpolitika társadalmi mozgástere. Ergonómia, 21. évf. (1988) Különszám. 21-23.

171. Fejlődik-e az irodalom? Az irodalom történeti fejlődésének néhány kérdéséről. In: Az irodalomtörténet elmélete. Tanulmányok, 1. kötet. Szerk.: Szili József. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1989. 225-288.

172. Mélykúti Attila: „Átváltható hatalom?” Hankiss Elemér a „szelíd átmenetről”, a robbanásról és az új koalícióról. Magyar Nemzet, 51. évf. 298. sz. (1988. dec. 15.) 4.

 

1989

173. Kelet-európai alternatívák. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1989. (Fehéren feketén)

ism.: Napjaink: észak-magyarországi irodalmi és kulturális lap, 28. évf. (1989) 10. sz. 30-31.; BUKSZ, 1. évf. (1989) 1. sz. 63-66.; BUKSZ, 2. évf. (1990) 1. sz. 3.; Korunk, 3. folyam. 1. évf. (1990) 6. sz. 780-781.; Magyar Napló, 2. évf. (1990) 20. sz. 11.

174. Between two worlds. Research Review, 1. évf. (1989) 2. sz. 39-58.

175. Demobilization, self-mobilization and quasi-mobilization in Hungary, 1948-1987. East European Politics and Societies, 3. évf. (1989) 1. sz. 105-151.

176. Annus mirabilis? Annus miserabilis? In: Magyarország Politikai Évkönyve, 1988. Szerk.: Kurtán Sándor – Sándor Péter – Vass László. Budapest, R-Forma, [1989.] 73-80.

177. A „Nagy Koalíció” avagy a hatalom konvertálása. Valóság, 32. évf. (1989) 2. sz. 15-31.

178. Vajda Kornél: „A magyar kultúra levegő után kapkod”. Könyvtáros, 39. évf. (1989) 4. sz. 189-192. szociológussal

179. Oláh Tamás – Németh Ernő: A hatalom alternatívái. Beszélgetés Hankiss Elemérrel. Élet és Tudomány, 44. évf. (1989) 2. sz. 38-39.

180. Az MSZMP szövetségi politikájának kialakulása, eróziója és válsága című témakör. [Összefoglaló Urbán Károly előadásáról, Hankiss Elemér és mások hozzászólásáról] In: A modellváltás anatómiája. Összeáll.: Simon János – Szabó János. Budapest, Alfaprint Nyomda, 1989. 13-36.

181. A politikai intézményrendszer, a politikai erőtér változásai című témakör. [Összefoglaló Gombár Csaba, Szoboszlai György korreferátumáról, Hankiss Elemér és mások hozzászólásáról] In: A modellváltás anatómiája. Összeáll.: Simon János – Szabó János. Budapest, Alfaprint Nyomda, 1989. 51-87.

182. A gazdasági-társadalmi struktúra változása és a konszenzus új feltételei című témakör. [Összefoglaló Hegedűs András előadásáról, Tardos Márton, Sárközy Tamás korreferátumáról, Hankiss Elemér és mások hozzászólásairól] In: A modellváltás anatómiája. Összeáll.: Simon János – Szabó János. Budapest, Alfaprint Nyomda, 1989. 89-111.

183. Értékrend, valamint a kultúra intézményrendszerének változása és a konszenzus című témakör. [Összefoglaló Vitányi Iván előadásáról, Csepeli György korreferátumáról, Hankiss Elemér és mások hozzászólásáról] In: A modellváltás anatómiája. Összeáll.: Simon János – Szabó János. Budapest, Alfaprint Nyomda, 1989. 113-145.

184. Elemzés az ellenzéki ellentétekről: indulatszavak. Heti Világgazdaság, 11. évf. (1989) 41. sz. 73-74.

185. A hatalomszerzés esélyei, I.: átfestőművészet. Heti Világgazdaság, 11. évf. (1989) 44. sz. 72-73.

186. A hatalomszerzés esélyei, II.: a szűz ellenkéz. Heti Világgazdaság, 11. évf. (1989) 45. sz. 75.

187. A hatalomszerzés esélyei, III.: az istenkapta nép. Heti Világgazdaság, 11. évf. (1989) 46. sz. 74-75.

 

1990

188. East European alternatives. Oxford, Clarendon Press, 1990.

189. In search of a paradigm. Daedalus: The Journal of the American Academy of Arts and Sciences, 119. évf. (1990) 1. sz. 183-214.

190. Modernization of Value Systems. Indicators of Change in Cross-cultural Comparisons. In: Search for American values: Contribution of Hungarian Americans to American values. American-Hungarian bi-national symposium, Budapest, December 12-14. 1983. Ed.: Kovács, Ilona. Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, 1990. 13-28.

191. Zwischen zwei Welten. Wertewandel in Ungarn. Transit: Europäische Revue, 1. évf. (1990) 1. sz. 167-184.

192. Da zdravsztvuet burzsuaznoe obscsesztvo? Vengerszkij Meridian: Zsurnal obscsesztvennüh nauk, 1. évf. (1990) 4. sz. 52-76.

193. Az ártatlanság elvesztése. In: Magyarország politikai évkönyve, 1990. Szerk.: Kurtán Sándor – Sándor Péter – Vass László. Budapest, Aula Kiadó – OMIKK, 1990. 40-46.

194. Előszó. In: Vészi János: Gyengeség. Budapest – Párizs, Bethlen Gábor Könyvkiadó – Irodalmi Újság, 1990.

195. Három jegyzet (hátsó gondolatokkal). 2000: magyar nyelvű irodalmi és társadalmi havilap, 2. évf. (1990) 1. sz. 62-64. Teljes szöveg

196. Polgárországosodás. Kinek a parlamentje? Heti Világgazdaság,12. évf. (1990) 19. sz. 88-89.

197. Pártatlanul. Heti Világgazdaság,12. évf. (1990) 33. sz. 66.

198. Még nem a Kánaán. Világ: Politikai hetilap, 2. évf. (1990) 18. sz. 36-38.

199. Nem akarnak elnökként nyugdíjba menni. A rádió és a televízió új vezetői. 168 óra, 2. évf. (1990) 31. sz. 14-15.

200. Tófalvi Zoltán: Mi történik velünk, bennünk, körülöttünk? Válaszol Hankiss Elemér. A Hét, 21. évf. (1990) 40. sz. 3, 8.

201. Tegyünk-e igazságot? Büntetlen bűnökkel nem lehet hozzáfogni az ország felépítéséhez. Magyar Nemzet, 53. évf. 57. sz. (1990. márc. 8.) 4.

202. Magyar hozomány Európának? [Hanák Péter, Kádár Béla, Hankiss Elemér, Kosáry Domokos, Göncz Árpád, Szabó István] Magyar Hírlap, 23. évf. 11. sz. (1990. jan. 13.) 3.

203. Vita. Enyedi György, Kolosi Tamás, Szabó Katalin opponensi véleménye, Lengyel György, Juhász Pál, Kovách Imre, Hankiss Elemér és Bíró Dávid hozzászólása. Replika: társadalomtudományi folyóirat, 1. évf. (1990) 2. sz. 47-72.

 

1991

204. Hongrie – diagnostiques. Essai en pathologie sociale. Genève, Georg, 1991.

205.The „second society”: is there an alternative social model emerging in contemporary Hungary? In: Crisis and reform in Eastern Europe. Ed.: Fehér, Ferenc – Arato, Andrew. New Brunswick, Transaction Publishers, 1991. 303-334. Részletek

206. Reforms and the conversion of power. In: Upheaval against the plan. Eastern Europe on the eve of the storm. Ed.: Weilemann, Peter R. – Brunner, Georg – Tőkés, Rudolf L. Oxford – New York, Berg – St. Martin's Press, 1991. 27-39.

207. A Jancsó-filmek motívumrendszere. In: Filmkultúra, 1965-1973. Válogatás. Szerk.: Zalán Vince, vál., előszó: Bíró Yvette. Budapest, Századvég Kiadó, 1991. 138-148.

208. Nemzetvallás. In: Monumentumok az első háborúból. Szerk.: Kovács Ákos. Budapest, Corvina Könyvkiadó, 1991. 64-90.

209. Györffy Miklós: Hankisst is kicsapták. A szétzúzott kollégium. Ügynökök az Eötvösben. 168 óra, 3. évf. (1991) 25. sz. 30-31.

 

1992

210. Médiaspouvoirs. Politique, économique et stratégies des médias. A l'Est, les médias. Entretien avec Elemér Hankiss, N°26. avril, mai, juin 1992. Distribution Sodis, 1992.

211. [vál., bev., összekötő szövegek] Strukturalizmus, 1-2. kötet (2. kiadás). [Budapest,] Európa Könyvkiadó, 1992. (Modern könyvtár, 207-208.)

212. Grants and advice? Thank you. But send us also a Durkheim or a Habermas. East European Politics and Societies, 6. évf. (1992) 3. sz. 359-363.

213. Az írástudók árulása? Juss: Társadalomismereti és kulturális szemle, 5. évf. (1992) 3. sz. 12-19.

214. Rádai Eszter: Ott kell hagyni a bunkókat a dzsungelben. Koraszülött, torz választási kampány. Politikai színjáték. 168 óra, 4. évf. (1992) 25. sz. 7-9.

215. Virág F. Éva: Túl sokba került nekem. Magyar Televízió 1991. Magyar Hírlap, 25. évf. 9. sz. (1992. jan. 11.) [melléklet] III.

216. Bánki András: Ki üljön a vádlottak padján? A Nap interjúja Hankiss Elemérrel, a Magyar Televízió elnökével. Magyar Hírlap, 25. évf. 88. sz. (1992. ápr. 13.) 9.

217. Politika és morál. Hankiss Elemér szociológussal beszélget Vitézy Zsófia. Magyar Hírlap, 25. évf. 233. sz. (1992. okt. 3.) [melléklet] I.

218. Kéri Tamás: Beszéljünk másról. Ismerős arcok: Hankiss Elemér. Népszava, 120. évf. 295. sz. (1992. dec. 15.) 7. Teljes szöveg

219. Bakonyi Péter: Amikor eldűl munkáink jövője, 1. rész. Magyar Sajtó, 33. évf. (1992) 22. sz. 8-10.

220. Bakonyi Péter: Amikor eldűl munkáink jövője, 2. rész. Magyar Sajtó, 33. évf. (1992) 23. sz. 8-9.

221. Bakonyi Péter: Amikor eldűl munkáink jövője, 3. rész. Magyar Sajtó, 33. évf. (1992) 24. sz. 3.

222. Bakonyi Péter: Amikor eldűl munkáink jövője, 4. rész. Magyar Sajtó, 33. évf. (1992) 25. sz. 3-5.

223. Kárpáti Miklós – Murányi Gábor: Rádióról, televízióról szó ne essék! Beszélgetés – társadalomtudósokkal. [Gombár Csabával és Hankiss Elemérrel] Köztársaság, 1. évf. (1992.) 32. sz. 87-97.

 

1993

224. Die zweite Gesellschaft. In: Vor der Wende. Politisches System, Gesellschaft und Reformen im Ungarn der achtziger Jahre. Ed.: Kurtán, Sándor. Wien, Böhlau Verlag, 1993. (Studien zur Politik und Verwaltung, 34.) 83-104.

225. Die „grosse Koalition” oder die Konvertierung der Macht. In: Vor der Wende. Politisches System, Gesellschaft und Reformen im Ungarn der achtziger Jahre. Ed.: Kurtán, Sándor. Wien, Böhlau Verlag, 1993. (Studien zur Politik und Verwaltung, 34.) 207-235.

226. Der ungarische Medienkrieg. Transit: Europäische Revue, 4. évf. (1993) 6. sz. 156-173.

227. Változások a magyar társadalom értéktudatában. In: Társadalom és nevelés. Szöveggyűjtemény a nevelésszociológia tanulmányozásához. Szerk.: Kozma Tamás. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1993. 65-73.

228. Médiaháború. 2000: Irodalmi és társadalmi havilap, 5. évf. (1993) 11. sz. 9-16. Teljes szöveg

229. Átváltozáskori arcképcsarnok. Magyar Hírlap, 26. évf. 235 sz. (1993. okt. 9.) 8.

230. Mihancsik Zsófia: „Uraim, ezért önök még felelni fognak”. Beszélgetés Hankiss Elemérrel, a Magyar Televízió elnökével. Kritika, 31. évf. (1993) 9. sz. 13-18. Teljes szöveg

231. Lézengő ritter? Vázlat Lengyel Lászlóról. Hankiss Elemér átváltozáskori arcképcsarnoka. Magyar Hírlap, 26. évf. 236. sz. (1993. okt. 11.) 8.

232. Médiumháború [I. rész]. Magyar Hírlap, 26. évf. 247. sz. (1993. okt. 25.) 9.

233. Médiumháború, II. rész. Magyar Hírlap, 26. évf. 249. sz. (1993. okt. 27.) 7.

234. Orosz József: Siker, két és fél évig. Népszava, 121. évf. 168. sz. (1993. júl. 21.) 8. Teljes szöveg

235. A szabadság változatai. [Válasz a Népszava körkérdésére] Népszava, 121. évf. 193. sz. (1993. aug. 19.) 6. Teljes szöveg

 

1994

236. Our recent pasts. Recent developments in East Central Europe in the light of various social philosophies. East European Politics and Societies, 8. évf. (1994) 3. sz. 531-542.

237. European paradigms: East and West, 1945-1994. Daedalus: The Journal of the American Academy of Arts and Sciences, 123. évf. (1994) 3. sz. 115-126.

238. The Hungarian media’s war of independence: a Stevenson Lecture, 1992. Media, Culture & Society, 16. évf. (1994) 2. sz. 293-312.

239. Holding the Pass. My Days as a Media Chairman. The Hungarian Quarterly, 35. évf. (1994) 135. sz. 84-99.

240. Agresszív stratégiák. In: Konfliktuspedagógiai szöveggyűjtemény. Szerk.: Szekszárdi Júlia. Veszprém, Veszprémi Egyetem Nyomdája, 1994. 113-114.

241. mponderables. Pravitels'tvo i formirovanie obscsesztvennogo szoznania. In: Balansz. Pravitelstvo Vengerszkoj Respubliki, 1990-1994. Red.: Gombár, Csaba – Hankiss, Elemér – Lengyel, László – Várnai, Györgyi. Budapest, Korridor, 1994. 37-63.

242. Imponderábiliák. A társadalmi tudat alakulása és a kormány. In: Kormány a mérlegen, 1990-1994. Szerk.: Gombár Csaba – Hankiss Elemér – Lengyel László – Várnai Györgyi. Budapest, Korridor Nyomda, 1994. (Korridor kötetek) 31-53.

243. Válságban az európai civilizáció? Mozgó Világ, 20. évf. (1994) 9. sz. 49-59. old.

244. Lézengő ritter? In: Lengyel László: Magyar alakok (2. kiadás). Budapest, 2000: irodalmi és társadalmi havi lap – Pénzügykutató Rt., 1994. 185-197.

245. Tillmann J. A. – Monory M. András: Ezredvégi beszélgetés Hankiss Elemér szociológussal. 2000: Irodalmi és társadalmi havilap, 6. évf. (1994) 2. sz. 3-6. Teljes szöveg

246. Mézes Flórián: „A kormány újra fellobbanthatja a lángokat”. Válaszol Hankiss Elemér szociológus, volt tévéelnök. HVG, 16. évf. (1994) 30. sz. 41-42.

247. Az ördög nem alszik. Népszabadság, 52. évf. 147. sz. (1994. jún. 25.) 31.

248. Média-ko-média, avagy elnök a Pagodában. Hankiss Elemér hozzászólása a parlament kulturális bizottságának 1994. július 18-i ülésén. Népszabadság, 52. évf. 170. sz. (1994. júl. 22.) 14. Teljes szöveg

249. A konzervativizmus esélyei. Hankiss Elemér írása arról, hogy van-e helye egy harmadiknak a politikai táncparketten. Népszabadság, 52. évf. 236. sz. (1994. okt. 8.) 17., 21. Teljes szöveg

250. Thurzó Tibor – Bányai Gábor – Szántó András: A konzervativizmusról és az értelmiség helyzetéről. Respublika, 1. évf. (1994) 25. sz. 49-53.

251. Javorniczky István: „Talán a higgadtság lesz a divat.” Hankiss Elemér reméli, hogy alábbhagy a gyűlölködés. Magyar Nemzet, 57. évf. 153. sz. (1994. júl. 2.) 11.

252. Sipos Balázs: Az elit nem tűnik el, csak átalakul. Hankiss Elemér az összeférhetetlenségről, a mindenkit büntető Békesi-programról és a hatalom koncentrációjáról. Magyar Nemzet, 57. évf., 242. sz. (1994. okt. 15.) 13.

253. Ki kell végre találnunk ezt az országot. Magyar Hírlap, 27. évf. 112. sz. (1994. máj. 14.) 8.

 

1995

254. Hamlet színeváltozásai. Hamlet-értelmezések a XVIII. századtól napjainkig. Szombathely, Savaria University Press, 1995. (Isis-könyvek. Eszmetörténeti könyvtár, 1.)

ism.: Vasi Szemle, 50. évf. (1996) 1. sz. 140.

255. [szerk., Gombár Csabával, Lengyel Lászlóval és Várnai Györgyivel] Voprosy voprosy... Pravitel’stvo Vengerskoj Respubliki 1994-1995. Budapest, Korridor, 1995. (Korridor sborniki)

256. One can never be too careful. Unforeseen perverted effects in politics. In: Question marks: The Hungarian government, 1994-1995. Ed.: Gombár, Csaba – Hankiss, Elemér – Lengyel, László – Várnai, Györgyi. Budapest, Korridor Nyomda, 1995. 51-73.

257. Az ördög nem alszik. Előre nem látott, torz hatások a politikában. In: Kérdőjelek: a magyar kormány 1994-1995. Szerk.: Gombár Csaba – Hankiss Elemér – Lengyel László – Várnai Györgyi. Budapest, Korridor Nyomda, 1995. 50-72.

258. Társadalmi csapdák. Diagnózisok. In: Művelődéselmélet. (Szöveggyűjtemény). Vál., szerk.: Bernáth József. Pécs, Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Intézet Pedagógiai Tanszéke, 1995. 144-167.

259. A szociális viselkedéskultúra. Humanitás: a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége lapja, 15. évf. (1995) 1. sz. 12.

260. Kötéltánc. Az európai civilizáció: problémák és kilátások. Magyar Lettre Internationale, 19. évf. (1995). 11-16. Teljes szöveg

261. Vitányi Iván. In: Egy univerzális értelmiségi. Vitányi Ivánnak születésnapjára. Szerk.: B. Vörös Gizella. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutató Intézete, 1995. 66-67.

262. Vass László: Harsogó jelszavak, hiányzó ideológiák... Kerekasztal-beszélgetés a politikai ideológiák magyarországi helyzetéről. [Gazsó Ferenc, Gyurgyák János, Hankiss Elemér, Tőkéczki László, Schlett István] Társadalmi Szemle, 50. évf. (1995) 2. sz. 3-15.

263. V. Bálint Éva: Az ezredvég félelme. Magyar Hírlap, 28. évf. 24. sz. (1995. jan. 28.) [melléklet] I.

264. Vándor Ágnes: Tell Vilmosok nélkül. Élet és Irodalom, 39. évf. (1995) 48. sz. 4-5.

 

1996

265. The media and the political arena. In: Rights of access to the media. Ed.: Sajó, András – Price, Monroe. Hague – London – Boston, Kluwer Law International, 1996. 243-257.

266. [szerk., Gombár Csabával, Lengyel Lászlóval és Várnai Györgyivel] A szuverenitás káprázata. Közreadja a Korridor Politikai Kutatások Központja. Budapest, Korridor, 1996.

267. Pogonyi Lajos: Potemkin-országot nem érdemes építeni. Népszabadság, 54. évf. 18. sz. (1996. jan. 22.) 1, 10. Teljes szöveg

268. Egy ország arca. Hankiss Elemér: Ha csúnyának látjuk magunkat a tükörben, mások is csúnyának látnak majd bennünket. Népszabadság, 54. évf. 157. sz. (1996. júl. 6.) 17, 19. Teljes szöveg

269. Örömükben nevetnek az ördögök. Népszabadság, 54. évf. 233. sz. (1996. okt. 5.) 17. Teljes szöveg

 

1997

270. Az emberi kaland. Egy civilizáció-elmélet vázlata. [Budapest], Helikon Kiadó, 1997. (Helikon universitas. Eszmetörténet)

ism.: Mozgó Világ, 24. évf. (1998) 4. sz. 109-111.; Kritika: társadalomelméleti és kulturális lap, 27. évf. (1998) 2. sz. 40.; Psychiatria Hungarica, 13. évf. (1998) 3. sz. 373-375.; Kultúra és Közösség, 2. évf. (1998) 1. sz. 9-11.

271. [Matkó Istvánnal] A tulajdon kötelez. Az új tőkésosztály társadalmi szerepéről. Budapest, Figyelő Kiadó Rt., 1997.

272. Balancing the accounts. Credit and debit in international relationships. In: Redefining International Relations: Scenarios for the 21st Century. ISES, Budapest-Kőszeg-Szombathely, 1997. (Studies in European transition)

273. Az európai kultúra. Válság és megújulás. In: Lidérces mennyország. A kultúra szerepe a változó világban. Szerk.: Striker Sándor. Budapest, Magyar Művelődési Intézet, 1997. 60-69.

274. Az európai civilizáció – problémák és kilátások. In: A mai világ és a jövő forgatókönyvei. Szerk.: Varga Csaba – Tábori Tímea. Budapest, HÉA Stratégiakutató Intézet, 1997. (Nemzeti stratégia 2020-ig) 163-173.

275. Állam és közérdek. In: És mi lesz, ha nem lesz? Tanulmányok az államról a 20. század végén. Szerk.: Gombár Csaba – Hankiss Elemér – Lengyel László. Budapest, Korridor Politikai Kutatások Központja – Helikon Kiadó, 1997. (Korridor kötetek) 62-83.

276. Levélváltás. Mozgó Világ, 23. évf. (1997) 5. sz. 89-91.

277. A félelem és a társadalomtudományok. Mozgó Világ, 23. évf. (1997) 7. sz. 63-80.

278. Az erkölcs szűkülő körei. Kultúra és Közösség, III. folyam. 1. évf. (1997) 1. sz. 133-137.

279. Lassúcska ország. Hankiss Elemér szerint egy majdani társadalmi szerződésnek még a körvonalai sem rajzolódnak ki. Népszabadság, 55. évf. 9. sz. (1997. jan. 11.) 17, 19. Teljes szöveg

 

1998

280. Az emberi kaland. Egy civilizáció-elmélet vázlata (2. kiadás). [Budapest], Helikon Kiadó, 1998. (Helikon universitas. Eszmetörténet)

281. [szerk., Gombár Csabával, Lengyel Lászlóval és Várnai Györgyivel] The appeal of sovereignty. Hungary, Austria and Russia. Boulder, SSM, 1998. (Atlantic studies on society in change. East European monographs)

282. Egy ország arca, 1996. In: Magyarország képe. Magyar Tudományos Akadémia stratégiai kutatási program. A program irányítói: Frank Tibor – Hankiss Elemér – Pók Attila. Budapest, MTA, [1998]. 3-22.

283. Balancing the accounts: credit and debit in international relationships. In: Magyarország képe. Magyar Tudományos Akadémia stratégiai kutatási program. A program irányítói: Frank Tibor – Hankiss Elemér – Pók Attila. Budapest, MTA, [1998]. 23-46.

284. Társadalmi csapdák – Diagnózisok. Közösségek válsága és hiánya. In: Közösség – közösségi kommunikáció, 1 kötet. Összeáll.: Tibori Tímea – T. Kiss Tamás.  [Budapest], OKKER, [1998]. 118-130.

285. Közelmúltjaink. In: Magyarország évtizedkönyve, 1988-1998. Szerk.: Kurtán Sándor – Sándor Péter – Vass László. Demokrácia Kutatások Magyar Központja, 1998. 612-620. Teljes szöveg

286. A világ. És veled mi lesz Uram? Kultúra és Közösség, 2. évf. (1998) 1. sz. 5-8.

287. A közép-európai gondolkodás múltja, jelene és perspektívái. Európai Szemmel, 6. évf. (1998) 1-2. sz. 28-37.

288. Proletár renaissance. In: Az új század küszöbén. Összeáll. és sajtó alá rend.: Kibédi Varga Áron – Kónya Melinda – Piri Zoltán. Pécs, Jelenkor, 1998. 21-43.

289. Proletár renaissance. Az európai civilizáció egy újabb korszaka? In: Közép-európai változások. Társadalmi folyamatok és stratégiák. Budapest – Szombathely, MTA Szociológiai Intézet – Savaria University Press, 1998. 255-282.

290. A civilizációs fejlődés mérőpontjai. In: Magyarország – hogyan tovább? [Vitasorozat] Budapest, 1998. február 17 – április 21. [Budapest], Gazdálkodási Tudományos Társaság, [1998.] 109-111.

291. Proletár reneszánsz (I.). Korunk, 3. folyam. 9. évf. (1998) 4. sz. 54-60. Teljes szöveg

292. Proletár reneszánsz (II.). Korunk, 3. folyam. 9. évf. (1998) 5. sz. 41-52. Teljes szöveg

293. Valódi választás előtt állunk. Hankiss Elemér szociológus. Hetek, 2. évf. (1998) 20. sz. 7. Teljes szöveg

294. Tihanyi Péter: A szabadság pillanata. Beszélgetés Hankiss Elemérrel. Hetek, 2. évf. (1998) 33. sz. 10. Teljes szöveg

295. A választások tétje. Rendszerváltás, és ami utána következik. Népszabadság, 56. évf. 113. sz. (1998. máj. 15.) 15. Teljes szöveg

296. Mérföldkövek. Hankiss Elemér gondolatai a közelgő millenniumról. Népszabadság, 56. évf. 297. sz. (1998. dec. 19.) 23, 27. Teljes szöveg

297. Fortélyos félelem. Ne lássunk sárkányokat ott, ahol nincsenek. Magyar Nemzet, 61. évf. 119. sz. (1998. máj. 22.) 11.

298. A néző nem csupán fogyasztó. Lesz-e európai szintű és szellemű közszolgálati televíziózás az ezredfordulón? Magyar Nemzet, 61. évf. 167. sz. (1998. júl. 18.) 8.

299. Javorniczky István: A megroppant civilizáció. Személyes ezredforduló. Magyar Nemzet, 61. évf., 301. sz. (1998. dec. 24.) 18.

300. Felháborító álmok. 168 óra, 10. évf. (1998) 44 sz. 18.

 

1999

301. Proletár reneszánsz. Tanulmányok az európai civilizációról és a magyar társadalomról. [Budapest], Helikon, 1999. (Helikon universitas. Eszmetörténet)

302. Abenteuer Menschheit. Skizze einer Zivilisationstheorie. [Budapest], Helikon Kiadó, 1999.

303. Az emberi kaland. Egy civilizáció-elmélet vázlata (3. kiadás). [Budapest], Helikon Kiadó, 1999. (Helikon universitas. Eszmetörténet)

304. [szerk.] Europe after 1989. A culture in crisis? Selected papers. Washington, Georgetown University, 1999.

305. Globalization and the end of the nation state. World Futures: The Journal of General Evolution, 53. évf. (1999) 2. sz. 135-147.

306. Soll und Haben in den internationalen Beziehungen. Europäische Rundschau, 27. évf. (1999) 1. sz. 107-122.

307. Lek i nauki społeczne. Res Publica Nowa, 4. évf. (1999) 127. sz. 39-54.

308. A magyar társadalom értékrendjének felemás modernizációja In: Magyarország társadalomtörténete, III. 1945- 1989. 2. kötet. Szerk.: Fokasz Nikosz – Örkény Antal. Budapest, Új Mandátum Könyvkiadó, 1999. 325-331.

309. Nem minden út vezet Rómába – társadalmi jövőképek. Budapest, Magyar Gallup Intézet, 1999. (Műhelytanulmányok)

310. Magyarország képe. Magyar Tudományos Akadémia stratégiai kutatási program. Beszámoló, 1998. április 1. – 1999. március 31. A program irányítói: Frank Tibor – Hankiss Elemér – Pók Attila. Budapest, MTA, [1999].

311. Magyarország képe. Magyar Tudományos Akadémia stratégiai kutatási program keretében készült tanulmányok, 1998-1999. 1-2. kötet. A program irányítói: Frank Tibor – Hankiss Elemér – Pók Attila. Budapest, MTA, [1999].

312. Magyarország képe. Magyar Tudományos Akadémia stratégiai kutatási program. A programhoz kapcsolódó cikkek és tanulmányok. A program irányítói: Frank Tibor – Hankiss Elemér – Pók Attila. Budapest, MTA, [1999].

313. A bombázás. Kritika: társadalomelméleti és kulturális lap, 28. évf. (1999) 7. sz. 7-10. Teljes szöveg

314. Iskola és minőség. Új Katedra, (1999) 7. sz. 2-4.

315. Minőség az oktatásban. Új Katedra, (1999) 8. sz. 6-9.

316. A keresztény dráma újraértelmezésének szükségessége. In: Vallásosság-szindróma és polgári társadalom. Szociológiai hipotézisek megvitatása a világnézeti helyzet alakulásáról. Szerk.: Varga Károly. Piliscsaba, PPKE BTK Szociológiai Intézet, 1999. (Pázmány szociológiai műhely, 1.)

317. [Varga Károllyal és Buda Bélával] Gondolatok a vallásosság magyarországi helyzetéről, avagy kommunikatív cselekvés stratégikus közegben. Jel-kép, új folyam. 6. évf. (1999) 4. sz. 3-21. Teljes szöveg

318. Előszó. In: A média jövője. Internet és hagyományos média az ezredfordulón. Szerk.: Csermely Ákos – Ráduly Margit – Sükösd Miklós. Budapest, Média Hungária, 1999. (Média Hungária könyvek, 1.)

319. Sándor Zsuzsanna: Nemzeti sportunk: a hisztéria. Hankiss Elemér a politikai derűlátásról. 168 óra, 11. évf. (1999) 24. sz. 28-29.

320. Két tanmese politikusoknak. 168 óra, 11. évf. (1999) 36. sz. 26-27.

321. Zuhanások. 168 óra, 11. évf. (1999) 47. sz. 32-33.

322. Merre tovább, Magyarország? Hankiss Elemér vitaindító írása a jövő forgatókönyveiről és szereplehetőségeiről. Magyar Nemzet, 62. évf. 112. sz. (1999. máj. 15.) 8, 16.

323. Százezer miniszterelnök. Merre tovább, Magyarország? Hankiss Elemér vitazáró írása. Magyar Nemzet, 62. évf. 224. sz. (1999. szept. 25.) 8.

 

2000

324. Essays in Contemporary Civilization. Budapest, ISES Alapítvány, 2000. (Discussion Papers, 7.)

325. Beszélgetések életről, halálról. Sajtó alá rend.: Szendi Edit. [Budapest], Helikon Kiadó, 2000.

ism.: Kritika: társadalomelméleti és kulturális lap, 29. évf. (2000) 11. sz. 38-39.; Lelkipásztor: evangélikus lelkészi szakfolyóirat, 76. évf. (2001) 9. sz. 344.

326. Proletár reneszánsz. Tanulmányok az európai civilizációról és a magyar társadalomról (2. kiadás). [Budapest], Helikon, 2000. (Helikon universitas. Eszmetörténet)

ism.: Psychiatria Hungarica, 15. évf. (2000) 1. sz. 113-114.

327. Két tanulmány a magyar társadalom viselkedéskultúrájáról. Budapest – Kőszeg – Szombathely, ISES Alapítvány, 2000. (ISES műhelytanulmányok; 5.)

328. Élet és halál a bulvársajtóban. Szempontok a fogyasztói civilizáció elemzéséhez. In: A kérdéses civilizáció. Szerk.: Gombár Csaba – Volosin Hédi. Budapest, Helikon Kiadó – Korridor Politikai Kutatások Központja, 2000. (Korridor kötetek) 151-212.

329. A világ egy globalizálódó, individualizálódó, virtualizálódó világban. In: A minőség teremtése. Tanulmányok az oktatási minőségfejlesztésről. Szerk.: Manchin Róbert. Budapest, Magyar Gallup Intézet, 2000. 25-40.

330. Társadalmi csapdák – Diagnózisok. Közösségek válsága és hiánya. In: Közösségi formációk. (Szöveg- és szemelvénygyűjtemény a közösségelmélet szakirodalmából). Összeáll.: Tábori Tímea – T. Kiss Tamás. Budapest, Új Mandátum Könyvkiadó, 2000. 90-99.

331. A közép-európai gondolkodás múltja, jelene és perspektívái. In: A vallások és az európai integráció, 1. kötet. Szerk.: Glózer Rita – Hamp Gábor – Horányi Özséb – Pongrátz Mária. Budapest, Balassi – Magyar Pax Romana Fórum, 2000. (Pax Romana könyvek) 61-70.

332. Fontolva haladók, múltba nézők, reformerek. Hankiss Elemérrel és Romsics Ignáccal beszélget Farkas Zoltán. Mozgó Világ, 26. évf. (2000) 1. sz. 3-16. Teljes szöveg

333. Fordított forradalom. Keresztény Szó, 11. évf. (2000) 11. sz. Teljes szöveg

334. A reklám vigasza. In: Egyház és kommunikáció. Szerk.: Hamp Gábor – Szöllősy Ágnes. Budapest, Balassi Kiadó – Magyar Pax Romana Fórum, 2000. 73-77.

335. Azóta sem sikerült. Hankiss Elemérrel beszélget Mihancsik Zsófia. Beszélő, 5. évf. (2000) 2. sz. 99-103. Teljes szöveg

336. Nem vagyok független. 168 óra, 12. évf. (2000) 2. sz. 14-15.

337. Gönczölszekér. Hankiss Elemér a leköszönő államfőről. 168 óra, 12. évf. (2000) 31. sz. 8-10.

338. Pogonyi Lajos: Töröljük meg szemüvegünket. Hankiss Elemér a szekértábor-pszichózisról és a politikai ellenfelek ellenséggé sárkányosításáról. Népszabadság, 58. évf. 20. sz. (2000. jan. 25.) 7. Teljes szöveg

339. Kiveszőfélben lévő emberfajta. Vitányi Iván születésnapjára. Népszabadság, 58. évf. 153. sz. (2000. júl. 3.) 9. Teljes szöveg

340. Trabant a kertben. A magyar társadalom habitusának alakulásáról. Népszabadság, 58. évf. 170. sz. (2000. júl. 22.) 25., 27. Teljes szöveg

341. Szále László: Az emberi tükrök fényesítése. Vendégségben Hankiss Elemérnél. Magyar Hírlap, 33. évf. 300. sz. (2000. dec. 23.) 11.

 

2001

342. Fears and symbols. An introduction to the study of western civilization. Budapest – New York, CEU Press, 2001.

343. Fordulópont? 2001. szeptember 11. (Kézirat gyanánt) Szombathely, Savaria University Press, 2001.

344. Az ember és az antilop. Beszélgetések a szabadságról, a szépségről és sok minden másról. [Hankiss Elemér beszélgetései Csányi Vilmossal, Fehér Mártával, Jelenits Istvánnal és Pléh Csabával] [Budapest], Helikon, 2001.

345. Human Resources. In: Human resources in Western Transdanubia. Budapest – Szombathely – Kőszeg, ISES, 2001. (Studies in European transition. ISES preparity working papers)

346. A korrupció játékai Közép-Kelet-Európában, 1945-1999. In: Korrupció Magyarországon. Szerk.: Csefkó Ferenc – Horváth Csaba. Pécs, Pécs-Baranyai Értelmiségi Egyesület – PTE Állam- és Jogtudományi Kar, 2001. 13-32.

347. Fából vaskarikák. Szempontok közgondolkodásunk történetéhez, 1975-2000. In: Magyarországi Egyesült Államok. Levelek a távolból. Szerk.: Gombár Csaba – Volosin Hédi. Budapest, Helikon - Korridor, 2001. (Korridor kötetek) 47-90.

348. Szempontok a globalizáció vizsgálatához. In: Ezredvégi értelmezések demokráciáról, politikai kultúráról, bal- és jobboldalról, 1. kötet. Szerk.: Simon János. [Budapest], Villányi Úti Konferenciaközpont és Szabadegyetem Alapítvány, 2001. (Villányi úti könyvek; 23.) 97-102.

349. Mozgólépcső, avagy az állatorvosi demokrata. In: Magyarország politikai évkönyve 2000-ről. Szerk.: Kurtán Sándor – Sándor Péter – Vass László. Budapest, Demokrácia Kutatások Magyar Központja, 2001. 17-32.

350. A templom és a katedrális. Keresztény Szó, 12. évf. (2001) 5. sz. Teljes szöveg

351. Ferenczi Krisztina: „Nincs még mivel fényeskednünk a világban.” Négyszemközt Hankiss Elemért szociológussal. Magyar Hírlap, 34. évf. 298. sz. (2001. dec. 22.) 9.

 

2002

352. Új diagnózisok. Budapest, Osiris, 2002.

353. Az emberi kaland. Egy civilizáció-elmélet vázlata (4. kiadás). [Budapest], Helikon, 2002. (Helikon universitas. Eszmetörténet)

354. A Tízparancsolat ma. S.a.r.: Szendi Edit. Szerk.: Rét Viktória. [Budapest], Helikon, 2002.

355. [Lengyel Lászlóval] Kétszög, 1-2. kötet. [Budapest], Helikon, 2002.

ism.: Figyelő, 47. évf. (2003) 12. sz. 42.; Eszmélet, 15. évf. (2003) 57. sz. 83.

356. Games of corruption: East Central Europe, 1945-1999. In: Political corruption in transition. A skeptic’s handbook. Ed.: Kotkin, Stephen – Sajó, András. Budapest – New York, Central European University Press, 2002. 243-259.

357. Brilliant ideas or brilliant errors? Twelve years of social science research in Eastern Europe. In: Three social science disciplines in Central and Eastern Europe. Eds.: Kaase, Max – Sparschuh, Vera – Wenninger, Agnieszka. Berlin, 2002. 17-24. Teljes szöveg

358. [H. Dabashi-val, A. Mack-kal, és V. Zolberggel] Statement protesting the sentenced execution of Professor Hashem Aghajari. Social Research, 69. évf. (2002) 4. sz. IX-XIII.

359. Az Európai Unió és az egyéni szuverenitás alapfeltételei. In:Az Európai Unió és az egyéni szuverenitás. Szerk.: Kiss Ilona. [Budapest], Friedrich Naumann Alapítvány, [2002.] 58-63. Teljes szöveg

360. Ötven év múlva... In: A mi Budapestünk, 2020. Városvíziók. Szerk.: Lukovits Tamás – Csontos János. Budapest, Pallas Stúdió, 2002. 57-62.

361. Az Európai Unió és az egyéni szuverenitás alapfeltételei. In: Az Európai Unió és az egyéni szuverenitás. Szerk.: Máthé Hanga. Budapest, Soros Alapítvány, 2002. 58-63. Teljes szöveg

362. Közösségek: válság és hiány. In: A hetvenes évek kultúrája. Tanácskozás a Fiatal Művészek Klubjában 1980. április 10-12. Dokumentumválogatás. Budapest, Balassi Kiadó, 2002. (Irányított irodalom) 109-135.

363. 2001. szeptember 11. – fordulópont? Magyar Tudomány, 108. évf. (2002) 6. sz. 775-784. Teljes szöveg

364. Néhány megjegyzés a tárgyak „egzisztenciális” funkciójáról. In: Tárgyak és társadalom, 1. kötet. Szerk.: Kapitány Ágnes – Kapitány Gábor. [Budapest], MIE, 2002. 47-56.

365. Legenda profana, avagy a világ újravarázsolása. In: „Jelbeszéd az életünk”, 2. kötet. Szerk.: Kapitány Ágnes – Kapitány Gábor. Budapest, Osiris, [2002.] 96-123.

366. Mi fán teremne, ha teremne? Egy lehetséges közszolgálati televízióról. Népszabadság, 60. évf. 203. szám (2002. aug. 31.) 20-21. Teljes szöveg

367. Mátraházi Zsuzsa: Hankiss Elemér. Médiamix: A média világa, 2. évf. (2002) 5. sz. 48-50.

368. Zsidai Péter: Még nem vagyunk a térképen. Magyar Hírlap, 35. évf. 233. sz. (2002. okt. 5.) 21, 26.

 

2003

369. Reinventing Europe. East European Politics and Societies, 17. évf. (2003) 1. sz. 99-106. Teljes szöveg

3700. Brillant ideas or brillant errors? 12 years of political science research in Eastern Europe. European Political Science, 3. évf. (2003). 25-29.

371. [Pierre Hassnerrel és Jacques Rupnikkal] L’Europe: Une idée politique? Raisons Politiques, 10. évf. (2003) 2. sz. 43-59. Teljes szöveg

372. Európa lehetséges és lehetetlen jövői. In: Magyarország politikai évkönyve 2002-ről. 2. kötet. Szerk.: Kurtán Sándor – Sándor Péter – Vass László. [Budapest], Demokrácia Kutatások Magyar Központja, 2003. 859-869.

373. Az erőszak fortélyai. Psychiatria Hungarica, 17. évf. (2003) 4. sz. 340-348.

374. Édenkert és júdáscsók. A Big Brother-jelenségről. Népszabadság, 61. évf. 33. sz. (2003. feb. 8.) 28-29. old. Teljes szöveg

375. Kétszög, két könyv. Tausz Anikó beszélgetése Hankiss Elemérrel és Lengyel Lászlóval. Könyvhét, 7. évf. (2003) 5. sz. 7-8.

 

2004

376. Razgovori za života i smrtta. Sofiâ, Gutenberg, 2004.

377. Társadalmi csapdák és diagnózisok. Tanulmányok a hetvenes évekből. Budapest, Osiris, 2004. (Hankiss Elemér összegyűjtött munkái)

378. Paideia in the age of uncertainty. In: Educating for Democracy. Paideia in an age of uncertainty. Ed.: Olson, Alan M. – Steiner, David M. – Tulli, Irona S. Oxford, Rowman and Littlefield Publ., 2004. 149-162. Részletek

379. A magyar társadalom értékrendjének felemás modernizációja. In: Magyar társadalomtörténeti olvasókönyv 1944-től napjainkig. Vál., szerk.: Valuch Tibor. Budapest, Argumentum Kiadó, 2004. 751-757.

380. Édenkert és júdáscsók. In: Magyarország politikai évkönyve 2003-ról. Szerk.: Sándor Péter – Vass László – Sándor Ágnes – Tolnai Ágnes. Demokrácia Kutatások Magyar Központja, 2004. (CD-melléklet)

381. Vajna Tamás „A tét óriási, a kampány siralmas volt”. HVG, 26. évf. (2004) 25. sz. 47-48.

 

2005

382. Ezerarcú én. Emberlét a fogyasztói civilizációban. Budapest, Osiris, 2005. (Hankiss Elemér összegyűjtött munkái)

ism.: Új Pedagógiai Szemle, 55. évf. (2005) 7-8. sz. 247-250.

383. Democratic puzzle: has Hungary solved it? In: European Journal of Social Theory, 8. évf. (2005) 4. sz. 487-502.

384. Esélyek és esélytelenségek. Magyarország középhatalom? Figyelő, 49. évf. (2005) 51-52. sz. 26-29.

385. [Füstös Lászlóval és Szabó Laurával] A magyar társadalom értékrendje az európai társadalmak értékterében. In: Társadalmi tudat, értékrendszer, magatartáskultúra Magyarországon. Szerk.: Hankiss Elemér – Miszlivetz Ferenc – Palánkai Tibor – Vitányi Iván. Budapest – Kőszeg – Szombathely, Institute for Social and European Studies, 2005. (ISES műhelytanulmányok, 7.)

386. Farkasok Kánaánban. talaljuk-ki.hu, 2005. ápr. 14. Teljes szöveg

387. A tigrissültet ajánlom. talaljuk-ki.hu, 2005. ápr. 21. Teljes szöveg

388. Politikusaink sajátos és szomorú esete. talaljuk-ki.hu, 2005. ápr. 28. Teljes szöveg

389. Az éhhalál és a milliárdosok. talaljuk-ki.hu, 2005. szept. 5. Teljes szöveg

390. Nem szeretem Magyarországot. talaljuk-ki.hu, 2005. okt. 16. Teljes szöveg

391. Barbárok vagyunk. talaljuk-ki.hu, 2005. okt. 25. Teljes szöveg

392. Morbus Hungaricus, avagy a Nagy Regresszió. talaljuk-ki.hu, 2005. Teljes szöveg

393. [közrem.] New geopolitics of Central and Eastern Europe. Between European Union and United States. Ed.: Kamińska, Monika Ewa. Warsaw, Stefan Batory Foundation, 2005. Teljes szöveg

 

2006

394. The Toothpaste of Immortality. Self-Construction in the Consumer Age. Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2006.

395. Félelmek és szimbólumok. Egy civilizációelmélet vázlata. Budapest, Osiris, 2006. (Hankiss Elemér összegyűjtött munkái)

396. Symbols of destruction. Central European Political Science Review, 6. évf. (2006) 23-24. sz. 92-98.

397. Nem szeretem Magyarországot. 2005 szubjektív mérlege. In: Magyarország politikai évkönyve 2005-ről. Szerk.: Sándor Péter – Vass László – Tolnai Ágnes. Budapest, Demokrácia Kutatások Magyar Központja, 2006. 276-283.

398. Közös dolgaink. Kérdések győztesekhez és vesztesekhez. Figyelő, 50. évf. (2006) 17. sz. 16-17.

399. Magyarország középhatalom? Esélyek és esélytelenségek. talaljuk-ki.hu, 2006. jan. 4. Teljes szöveg

 

2007

400. Transition and Transitions. Kultūros Barai, 11. évf. (2007). 20-28.

401. Transition and liminality: interpretations of the transformation processes in Eastern Europe. In: From transition to globalization. New challenges for politics, the media and society. Ed.: Bayer, József – Jensen, Jody. Budapest, MTA PTI, 2007. 23-45.

402. Határhelyzet és átmenet. A kelet-közép-európai átalakulás lehetséges értelmezései. 2000: irodalmi és társadalmi havi lap, 19. évf. (2007) 2. sz. 3-15. Teljes szöveg

403. Proletár reneszánsz. Az európai civilizáció egy újabb korszaka? In: Közép-Európa vándora, 2. kötet. Szerk.: Kántor Lajos. Kolozsvár, Komp-Press, 2007. 83-95.

404. Bill Clinton és az Anjou királyok. Figyelő, 51. évf. (2007) 41. sz. 38-39.

405. Szilveszteri kérdések és válaszok. Magunk közt szólva. HVG, 29. évf. (2007) 51-52. sz. 6-13.

406. Előszó. In: Pogátsa Zoltán: Éltanuló válságban. Állam és piac a rendszerváltás utáni Magyarországon. Budapest, Sanoma Budapest, [2007.] 7-9.

 

2008

407. Ikarosz bukása. Lét és sors az európai civilizációban. Budapest, Osiris, 2008. (Hankiss Elemér összegyűjtött munkái)

ism.: Figyelő, 54. évf. (2010) 7. sz. III-IV.

408. [szerk., Heltai Péterrel] Magyarország, le is út – fel is út. Mi lenne, ha máról holnapra eltűnne? Budapest, Médiavilág, [2008.]

409. Doom and Gloom. The Hungarian Quarterly, 49. évf. (2008) 190. sz. 91-97. Teljes szöveg

410. Egy instabil társadalom: Magyarország 2008. In: Közösség és instabilitás. Szerk.: Karikó Sándor. Budapest, Gondolat, 2008. 89-96.

411. Átmenet – megújulás – regresszió? A kelet-közép-európai átalakulás néhány lehetséges értelmezése. In: Merre tovább, Magyarország? Reformkérdések – kérdéses reformok. [Budapest], Palatinus, 2008. 66-111.

412. Előszó. In: Öt párbeszéd. Budapest, Luther Kiadó, 2008. (Asztali beszélgetések, 1.) 7-10.

413. Hankiss: a válság mélyebb, mint hinni szeretnénk. hvg.hu, 2008. máj. 5. Teljes szöveg

414. Lengyel sem Szűz Mária, de független gondolkodó. hvg.hu, 2008. jún. 12. Teljes szöveg

 

2009

415. Csapdák és egerek. Magyarország 2009-ben és tovább. Budapest, Manager Könyvkiadó, Médiavilág, 2009. (Hankiss Elemér összegyűjtött munkái)

ism.: Világgazdaság, 41. évf. 118. sz. (2009. jún. 22.) 6.

416. [Füstös Lászlóval, Jody Jensennel, Miszlivetz Ferenccel és Pogátsa Zoltánnal] A magyar munkakultúra globális környezetben, avagy „ki lehet-e találni” a magyar munkaerő kultúráját? Kutatási jelentés. Szombathely, Savaria University Press, 2009. Teljes szöveg

417. [szerk., Antalóczy Tímeával és Füstös Lászlóval] (Vész)jelzések a kultúráról. [Budapest], MTA PTI, [2009.] (Jelentés a magyar kultúra állapotáról, 1.)

418. Miért? In: Münchhausen báró kerestetik. Mit kezdjünk a nagy magyar válsággal? Szerk.: Hankiss Elemér – Heltai Péter. [Budapest], Médiavilág, [2009.] (Új reformkor, 3.) 128-132.

419. Rendszerváltás? Igen! Társadalmi megújulás? Nem. In: A rendszerváltás húsz éve: változások és válaszok. Szerk.: Bayer József – Boda Zsolt. Budapest, L'Harmattan – MTA PTI, 2009. 335-339.

420. Társadalmi reformok. In: Eredeti válságfelhalmozás: összeomlás vagy átalakulás? Szerk.: Miszlivetz Ferenc. Szombathely – Budapest, Savaria University Press – MTA PTI, 2009. 263-277.

421. [Antalóczy Tímeával és Füstös Lászlóval] Jelentés a magyar kultúra állapotáról: átfogó körkép. In: Stratégiai kutatások, 2008-2009. Kutatási jelentések. Szerk.: Banczerowszky Janusné – Horányi Krisztina – Horváth Csaba – Szemenyei István – Wagner Péter. Budapest, Miniszterelnöki Hivatal – MTA, 2009. 303-319. Teljes szöveg

422. Új reformkor? Lehetőségek. Lehetetlenségek. talaljuk-ki.hu, 2009. feb. 2. Teljes szöveg

423. Igazságtalan ország? Reménytelenség és remény. ujreformkor.hu, 2009.

424. Nálunk van Európa egyik legigazságtalanabb társadalma. hvg.hu, 2009. aug. 13. Teljes szöveg

425. Döbbenetes fegyverletétel a jövő előtt. hvg.hu, 2009. szept. 29. Teljes szöveg

426. Csapdák és egérutak. In: Bán László: Száz év múlva. A Titanic-állandó. 21 beszélgetés a jövőről. [Budapest], Saxum, [2009]. 115-123.

427. Két arc: Hankiss Elemér, szociológus; Geszti Péter, reklámszakember, dalszövegíró, zeneszerző. In: László Ágnes: Erről még nem beszéltem senkinek. Kivételes sorsok, történetek, 1989-2009. [Budapest], Kossuth, [2009.] 231-236.

428. Megindult a jégzajlás. In: Hovanyecz László: Értékteremtők 2009. [Budapest], Kossuth Kiadó, [2009.] 128-149. Részletek

 

2010

429. Csapdák és egerek. Magyarország 2009-ben és tovább (2. kiadás). Budapest, Manager Könyvkiadó- Médiavilág, 2010. (Hankiss Elemér összegyűjtött munkái – Új reformkor)

ism.: Confessio, 34. évf. (2010) 4. sz. 125-128.

430. [szerk., Heltai Péterrel] Te rongyos élet... Életcélok és életstratégiák a mai Magyarországon. [Budapest], Médiavilág, [2010.] (Új reformkor, 4.)

431. [Antalóczyy Tímeával és Füstös Lászlóval] Magyarország kulturális térképe. In: Mire jó a kultúra? Szerk.: Antalóczy Tímea – Füstös László – Hankiss Elemér. Budapest, Magna Produkció, 2010. 15-52.

432. [Antalóczy Tímeával és Füstös Lászlóval] Jelentés a magyar kultúra állapotáról – átfogó körkép. Magyarország kulturális térképe. In: Stratégiai kutatások, 2009-2010. Kutatási jelentések. Szerk.: Szarka László – Horányi Krisztina – Horváth Csaba. Budapest, 2010. 289-323.

433. Igazságtalan ország? Koinónia, 17. évf. (2010) 1. sz. 1639-1642. Teljes szöveg

434. Levél egy osztrák kollégához. hvg.hu, 2010. feb. 22. Teljes szöveg

435. Szedett-vedett ország? hvg.hu, 2010. júl. 13. Teljes szöveg

 

2011

436. Participation and Governance: Two Contradictory Principles? Society and Economy, 33. évf. (2011) 2. sz.

437. 9/11: The Lightning Strikes of History. 10 Years After September 11. A Social Science Research Council  essay forum, 2011. Teljes szöveg

438. A bizonytalanság kora? In: A bizonyosság vége avagy Quo vadis demokrácia? Szerk.: Miszlivetz Ferenc. Szombathely, Savaria University Press, 2011. 11-15.

439. Az igazi társadalmi szerződés. In: Újrateremtett világok. Írások Cs. Gyimesi Éva emlékére. Szerk.: Balogh F. András – Berszán István – Gábor Csilla. [Budapest], Argumentum, 2011. 430-438.

440. Az emberi fejeket is rendbe kell tenni. hvg.hu, 2011. okt. 11. Teljes szöveg

441. Az élet veszélyes foglalkozás. hvg.hu, 2011. nov. 16. Teljes szöveg

442. A bizonytalanság kora? HVG, 33. évf. (2011) 46. sz. 24-25. Teljes szöveg

 

2012

443. Egy ország arcai. Válogatott szociológiai írások, 1977-2012. Vál., szerk.: Hidas Zoltán. Budapest, L'Harmattan – Könyvpont, 2012. (Ars sociologica)

444. A Nincsből a Van felé. Gondolatok az élet értelméről. Budapest, Osiris, 2012. (Hankiss Elemér összegyűjtött munkái, 4.)

ism.: Vigilia, 78. évf. (2013) 4. sz. 313-314., HVG, 34. évf. (2012) 26. sz. 36.

445. A késlekedő társadalmi szerződés. In: A konszolidációról. Elméleti és történeti elemzések. Szerk.: Gombár Csaba – Nova Eszter. Pozsony – [Budapest], Kalligram – Korridor, 2012. 9-44.

446. A trivialitások világa. In: Reklám, vagy amit akartok. Szerk.: Hargitai Lilla. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2012. 56-68.

ism.: Magyar Könyvgyűjtő, 12. évf. (2012) 4. sz.

447. Kardos Ernő: „Szertenéz az ember ebben a hazában...” HVG, 34. évf. (2012) 51-52. sz. 38-39.

448. Mi jön a válság után? Világgazdaság, 44. évf. (2012) 3. sz. 15. Teljes szöveg

449. Schwajda Gergő: Dühös vagyok, de optimista – mondja Hankiss Elemér szociológus. Hetek, 16. évf. (2012) 37. sz. 26-27. Teljes szöveg

450. Ötvös Zoltán: Antall óta nincs példaadó politikusunk. Népszabadság, 70. évf. 83. sz. (2012. ápr. 7.) Teljes szöveg

451. Csontos Erika – Tardos Károly: H.E., „az ezerarcú én”, 1. rész. litera.hu, 2012. dec. 25. Teljes szöveg

452. Csontos Erika – Tardos Károly: H.E., „az ezerarcú én”, 2. rész. litera.hu, 2012. dec. 25. Teljes szöveg

453. Tétova crédó. Vigilia, 77. évf. (2012) 12. sz. 906-914.

 

2013

454. Európa, két világ közt. Magyar Tudomány, 174. évf. (2013) 11. sz. 1386-1395. Teljes szöveg

455. Zwischen zwei Welten. Két világ közt. In: MOST. Der Moment der Wandlung. A változás pillanata. Kurátor: Sass Valéria – Nemere Réka. Budapest, Osztrák Kulturális Fórum, 2013. 37-47.

456. Elemér Hankiss, „The Protean Self”. An Interview by Erika Csontos and Károly Tardos. The Hungarian Quarterly, 53. évf. (2013) 207. sz. 157-164.

457. Az élet nagyszerű kaland lehet. In: Rónai Egon: Húzós: beszélgetések. Budapest, XXI. Század Kiadó, 2013. 81-92.

458. Tétova crédó. litera.hu, 2013. ápr. 1. Teljes szöveg

459. Könyvközi jegyzetek. [Beszélgetés Csányi Vilmossal, Hankiss Elemérrel, Kende Péterrel, Lengyel Lászlóval és Szilágyi Ákossal]. In: Gombár Csaba: Személyes írások. Pozsony, Kalligram, 2013. 131-155.

460. Nyári jegyzetek a reformokról és az államrezonról. [Beszélgetés Csányi Vilmossal, Hankiss Elemérrel, Kende Péterrel, Lengyel Lászlóval, Romsics Ignáccal és Szilágyi Ákossal]. In: Gombár Csaba: Személyes írások. Pozsony, Kalligram, 2013. 304-356.

 

2014

461. Az emberi kaland. Egy civilizáció-elmélet vázlata (5. bőv. kiadás). [Budapest], Helikon, 2014.

462. A befejezetlen ember. Gondolatok a világról, az emberről, a szabadságról. [Budapest], Helikon, 2014.

ism.: HVG, 35. évf. (2014) 33. sz. 40-41.

463. Hercsel Adél: Mintha újra egy zátony felé sodródnánk. hvg.hu, 2014. aug. 18. Teljes szöveg

 

2015

464. Az ezerarcú én. Emberlét a fogyasztói civilizációban (2. kiadás). Budapest, Osiris, 2015.

465. A befejezetlen ember. Gondolatok a világról, az emberről, a szabadságról (2. kiadás). [Budapest], Helikon, 2015.

466. Europe between two worlds. In: Reframing Europe's Future: Challenges and Failures of the European Construction. Challenges and failures of the European construction. Ed.: Jensen, Jody – Miszlivetz, Ferenc.  London – New York, Routledge, 2015. (Routledge advences in European politics) 237-248. Részletek

ism.: Közgazdasági Szemle, 62. évf. (2015) 7-8. sz. 865-870.

467. A szabadság kalandja. Hankiss Elemérrel beszélget Lengyel László. 2000: irodalmi és társadalmi lap, 27. évf. (2015) 3. sz. 3-22. Teljes szöveg

468. Zombory Máté: Sociology and beyond. Interview with Elemér Hankiss. Intersections: East European journal of society and politics, 1. évf. (2015) 2. sz. 134-145. Teljes szöveg

469. A szociológián innen és túl. Zombory Máté interjúja Hankiss Elemérrel. socio.hu, 5. évf. (2015) 1. sz. 284-292. Teljes szöveg

470. Politikusaink teljesítménye szánalmas. In: Nagy József: A vak komondor országa. Terikétől Lajosig 2010-2015. Interjúkötet. Centrál Könyvek, [2015.] 489-494.

471. Kvantummechanika és az élet értelme. (Kézirat). Teljes szöveg

 

A bibliográfiában egyenrangú tételként szerepelnek a könyvek és szerkesztett kiadványok különböző kiadásai, a cikkek első- és másodközlései, magyar és idegen nyelvű, teljes és rövidített változatai.

A jegyzék nagyrészt autopszia alapján készült. A fizikailag el nem érhető tételek forrása legtöbb esetben a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összeállítása (fszek.hu/konyvtaraink/kozponti_konyvtar/szociologiai_gyujtemeny/in_memoriam), valamint a Magyar Tudományos Művek Tára (mtmt.hu), a Magyar Folyóiratok Tartalomjegyzékének Adatbázisa (matarka.hu), a Magyar Országos Közös Katalógus (mokka.hu) és a Humanus adatbázis (oszk.hu/humanus) volt. Számos külföldön megjelent írás adatai az Elsevier Kiadó és a Web of Science adatbázisából (scopus.com, webofknowledge.com) származnak.

A bibliográfia tartalmazza az egyes írások online elérhetőségét. A szabadon hozzáférhető állományok minden esetben szerepelnek, a regisztrációhoz és előfizetéshez kötött adatbázisok közül azonban kizárólag az Arcanum Kft. adatbázisát tüntettük fel, amelyet az olvasók a magyarországi közkönyvtárak mindegyikében elérhetnek.

 

Összeállította: Erdős Zoltán