Jelenlegi hely

Működési elvek

 

1. A diskurzus keretei

A honlap független értelmiségi fórumként jött létre, mentesen minden politikai vagy gazdasági haszonszerzés szándékától. A semlegesség követelménye azonban nem vonatkozik a szerzőkre: politikai meggyőződése, korábbi vagy jelenlegi politikai szerepvállalása, párttagsága, gazdasági társaságban való részesedése okán senki sem zárható ki a diskurzusból.

Egyetlen szakmai követelmény, hogy a honlapra szánt írások valódi kérdésekre reflektáljanak, tényszerű megalapozottsággal, akár „pusztán” a diagnózis igényével, akár megoldási javaslatokkal. Elsősorban esszéket és esszészerű írásokat adunk közre, legalább 8-10, legfeljebb 18-20 ezer leütés terjedelemben, jegyzetekkel vagy legalább a felhasznált irodalmak jegyzékével, esetleg képmellékletekkel, grafikonokkal, diagramokkal kiegészítve.

Olvasóink minden közölt írásra reflektálhatnak, rövidebb, 5-10 ezer leütés terjedelmű hozzászólások formájában. A szakmaiság követelménye természetesen ezek esetében is fennáll: nem adunk közre tényszerűen meg nem alapozott, vagy személyes, személyeskedő hangvételű írásokat.

A diskurzus szabadságának érdekében a szerkesztők a szövegek közlésekor a szerzői véleményeket tiszteletben tartva, a pártatlanság követelményének megfelelően járnak el. A beérkező cikkeket kizárólag formai szempontból egységesítik, a sajtóhibákat és az esetleges nyelvhelyességi hibákat javítják, de ezen felül – a szerzők jóváhagyása nélkül – semmilyen változtatást nem eszközölnek.

A közölt szövegek természetes módon nem feltétlenül tükrözik a szerkesztők álláspontját, ezt azonban szükségtelen volna minden cikk esetében külön is jelezni.

Agresszív, kirekesztő véleményeket nem jelenítünk meg, és nem adunk közre mások személyiségi jogait, szerzői jogot vagy bármilyen egyéb jogszabályt sértő írásokat. Kereskedelmi és politikai hirdetéseket szintén nem helyezünk el a honlapon.

 

2. A fórum nonprofit jellege

A szerkesztők munkájukat külön díjazás nélkül végzik, a fórumot nonprofit módon működtetik, fenntartásához ezért politikai szervezetektől és gazdasági társaságoktól semmilyen mértékben és formában nem fogadhatnak el hozzájárulásokat.

A nonprofit jellegből eredő követelmény, hogy az olvasóktól sem követelhető semmilyen hozzájárulás: valamennyi közzétett írás és a honlap valamennyi funkciója díjmentesen elérhető mindenki számára. Ez egyúttal a diskurzus szabadságának és teljes körűségének egyik fontos biztosítéka is.

 

3. Jogi védelem, archiválás

A szerkesztői munka alapelve a jóhiszeműség. Arra, hogy minden közölt szöveg valóságtartalmát és eredetiségét teljes körűen ellenőrizzük, nem vállalhatunk kötelezettséget. A diskurzus ugyanakkor az olvasókkal közösen épül: a ténybeli tévedésekre, hiányosságokra, esetleg jogsértő szövegekre bármelyik olvasó rámutathat. A szerkesztők ennek alapján felhívhatják a szerzőt a közölt anyag javítására, súlyosabb esetben az aggályos tartalmakat – a szerző értesítésével – eltávolíthatják a honlapról.

A szerkesztők a honlapon megjelent írásokat és azok mellékleteit a hosszú távú megőrzés és visszakereshetőség érdekében évente legalább egy alkalommal hiánytalanul kinyomtatják, majd bekötve elhelyezik a Csorba Győző Könyvtárban és az Országos Széchenyi Könyvtárban.

Természetesen már az archiválás előtt is igaz, hogy a honlapon szereplő írások és azok mellékletei szerzői jogi védelem alatt állnak, tilos tehát azok mindennemű jogsértő felhasználása. A szerzői jog tiszteletben tartásával, a szakmai sztenderdek szerint azonban valamennyi cikk és hozzászólás felhasználható, hivatkozható; ebben a tekintetben a Creative Commons licenceit tartjuk irányadónak.

 

4. Adatkezelés

Minden párbeszéd, minden vita előfeltétele a felelősségtudat: a megszólalóknak vállalniuk kell a nevüket, szakmájukat, aktuális munkahelyüket és beosztásukat; ezek hiányában nem közölhetünk cikkeket és hozzászólásokat.

A szerkesztők valamennyi további, a szerkesztői munka során birtokukba jutott személyes adatot bizalmasan kezelnek, és kizárólag az adott szerző egyértelmű, írásos belegyezésével adják ki másik szerzőnek, különösen indokolt esetben olvasónak.

Az adatkezelési gyakorlatunkról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedésekről, valamint a jogorvoslati lehetőségekről Adavédelmi tájékoztatónkban szolgálunk bővebb felvilágosítással.

 

5. Egyéb kérdések

Jogvita esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény irányadó.

 

A tanulmányok formai paraméterei

Honlapunk esszéket és esszészerű írásokat, valamint az ezekhez kapcsolódó reflexiókat, hozzászólásokat közöl. Az esszék legfeljebb 20 ezer leütés terjedelműek lehetnek, ennél hosszabb írásokat csak indokolt esetben és csak megbontva, két részletben tudunk közölni. A hozzászólások terjedelme 5-10 ezer leütés lehet.

A főszövegben

  • az évszázadokat minden esetben arab számmal jelöljük (kivéve természetesen az idézeteket).
  • a rövidítések és mozaikszavak kerülendőek, néhány nagyon közkeletű kivételtől (pl., ún., EU) eltekintve.
  • az idézeteket kérjük dőlten szedni. Az idézeteken belül kiemelt részleteket normál betűtípus különbözteti meg.
  • a cím szerint említett, idézett művek címét kérjük idézőjelbe tenni és dőlt betűtípussal szedni.

Jegyzetek

Az esszék minden esetben tartalmazzanak jegyzetapparátust, illetve irodalomjegyzéket, amelyben a cím szerint említett vagy idézett művek, a gondolatmenet szempontjából lényeges adatok forrásainak könyvészeti adatai szerepeljenek.

●  Könyvek:
    Első említés:
    Popély Gyula: Népfogyatkozás. Budapest, 1991. 11.
    Minden további előfordulás:
    Popély: Népfogyatkozás i.m. 32.
 
●  Tanulmányok:
    Első említés:
    Kerkhof, Jan – Zulehner Paul-Michael: Where now? Possible Scenarios. In: Europe without Priests? Ed.: Kerkhof, Jan. London, SCM Press LTD., 1995. 171-207.
    Minden további előfordulás:
    Kerkhof – Zulehner: Where now i.m. 189.
 
●  Folyóiratcikkek:
    Első említés:
    Castles, Stephen: Why Migration Policies Fail? Ethnic and Racial Studies, 27(2004): 2. sz. 205-227.
    Minden további előfordulás:
    Castles: Why Migration i.m. 210.
 
●  Hírlapi cikkek:
    Első említés:
    Kamarás István: Adj, Uram, nekünk ellenzéket! Magyar Hírlap, 1990. okt. 6.
    Minden további előfordulás:
    Kamarás: Adj, Uram i.m.
 
●  Online források:
    A világhálón elérhető cikkek, könyvek:
    Commission of The European Communities: Green Paper. Migration & mobility: challenges and opportunities for EU education systems. Brussels, 2008. [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0423:FIN:... (link is external)] (2017.08.27.)
    Honlap egésze vagy része:
    [http://www.pecs.hu/tartalmak/Pecs_Zold_Fovaros_Projekt (link is external)] (2017.11.03.)